VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Přeshraniční zakázky a poskytování zahraniční minimální mzdy

Kučera & Associates advokátní kancelář

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Přeshraniční zakázky a poskytování zahraniční minimální mzdy


Podnikatelé, kteří na základě smlouvy s odběratelem vysílají své zaměstnance poskytovat odběrateli služby do jiného členského státu EU, mají povinnost poskytovat těmto zaměstnancům stejné pracovní podmínky, jaké mají zaměstnanci v tomto jiném státě, včetně minimální mzdy. Pokud tedy např. český podnikatel vysílá zaměstnance poskytovat služby do Německa, musí takto vyslaným zaměstnancům poskytovat německou minimální mzdu.

Tato povinnost vyplývá ze Směrnice Evropského parlamentu A Rady č. 96/71/ES, o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb (dále jen „Směrnice“) a použije se i v případě plnění přeshraničních veřejných zakázek.

Někteří zadavatelé proto přímo v zadávacích podmínkách po dodavatelích vyžadují, aby se zavázali hradit svým zaměstnancům alespoň minimální mzdu příslušného státu, a zároveň požadují, aby tuto povinnost dodrželi rovněž všichni dodavatelovi subdodavatelé.

Přesně takový požadavek vzneslo město Dortmund v zadávacích podmínkách k veřejné zakázce týkající se digitalizace dokumentů a konverze dat pro oddělení urbanistické koncepce tohoto města. S touto podmínkou nesouhlasila společnost Bundesdruckerei GmbH, přičemž spor mezi oběma stranami musel vyřešit až Soudní dvůr EU ve svém rozsudku ze dne 18. září 2014, sp. zn. C-549/13.

Dodavatel se požadavku zadavatele bránil s argumentem, že zaměstnanci používaní při plnění veřejné zakázky budou služby vykonávat ve svém domovském státě (v tomto případě v Polsku), nikoliv v Německu. Požadavek na vyplácení německé minimální mzdy polským zaměstnancům pracujícím v Polsku proto považoval za neodůvodněný požadavek, který pouze zvyšuje zahraničním dodavatelům a subdodavatelům jejich náklady, čímž snižuje atraktivitu zakázky pro tyto dodavatele.

Soudní dvůr po přezkoumání případu zcela přisvědčil dodavateli a uzavřel, že taková zadávací podmínka je v rozporu s evropským právem.

Z rozsudku soudního dvora lze tedy dovodit závěry jak pro zadavatele, tak pro dodavatele.

Zadavatelé mohou v zadávacích podmínkách výslovně požadovat dodržení minimální mzdy konkrétního státu, tento požadavek však musí limitovat pouze na případy, kdy budou příslušní zaměstnanci poskytovat služby na území tohoto státu.

Dodavatelé naopak mají povinnost poskytovat svým zaměstnancům minimální mzdu cizího státu pouze v případě, že tito zaměstnanci poskytují služby na území tohoto cizího státu.

Obdobné závěry platí nejen pro služby, ale i pro dodávky či zhotovení služeb, kdy pro stanovení příslušné minimální mzdy není rozhodné, v jakém státu dojde k předání zboží zadavateli, ale pouze skutečnost, v jakém státě zaměstnanci, kteří zboží vyrobili, vykonávali svou práci.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

3 + 6 =