Konec tzv. polopřevodů v obchodě s ojetými vozy

Kučera & Associates advokátní kancelář

Konec tzv. polopřevodů v obchodě s ojetými vozy


Dne 1. 1. 2015 nabyla účinnosti novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, publikována ve sbírce zákonů pod č. 239/2013. Tato novela si dává za cíl mimo jiné zjednodušit administrativu spojenou s převodem vozidla. Tento článek se zabývá praktickými dopady této novely.

Praktické dopady této novely se dle našeho názoru dotknou především fyzických osob – běžných lidí, kteří potřebují koupit či prodat ojetý vůz, a dále autobazarů, u kterých prodej ojetých vozů tvoří předmět jejich podnikání.

Prodej ojetého vozu mezi nepodnikateli

Stávající praxe

Při prodeji ojetého osobního vozidla se dosud běžně postupovalo tak, že prodávající a kupující podepsali kupní smlouvu, v níž se mimo jiné prodávající zavázal vozidlo odhlásit. Prodávající pak následující úřední den vozidlo na místním odboru dopravy vozidlo odhlásil a následně zaslal velký technický průkaz kupujícímu, který vozidlo s určitým časovým odstupem přihlásil na své jméno. Období mezi odhlášením vozidla prodávajícím a přihlášením vozidla kupujícím se na nazývalo tzv. „polopřevod“. Tento polopřevod však již od 1. 1. 2015 nebude možný.

Nová praxe

Nově tedy bude nutné, aby se prodávající a kupující dostavili na úřad v místě bydliště prodávajícího společně. Vozidlo se převede na kupujícího a ten dostane registrační značky svého kraje, případně si ponechá dosavadní registrační značku vozidla.

Pokud se prodávající a/nebo kupující nemůže dostavit na úřad, může k tomu druhé straně udělit plnou moc, případně takto prodávající a kupující mohou zmocnit 3. osobu k provedení „přeregistrace“. Plná moc však musí být s úředně ověřeným podpisem a tak budou muset minimálně na pobočku České pošty.

Další háček jsou nové podmínky pro uskutečnění změny zápisu v registru vozidel. Kupující bude muset předložit potvrzení o evidenční kontrole a doklad o platném zákonném pojištění vozidla (povinné ručení).

Pokud tedy budou obě smluvní strany z různých částí republiky, může se tím prodej ojetého vozu značně zkomplikovat a bude v zásadě vyloučen prodej mimo úřední hodiny, bude-li chtít kupující s vozidlem po koupi odjet.

Avizované administrativní zjednodušení je tedy na straně úřadu, který jedním úkonem vyřídí celý převod. Pro samotné účastníky převodu se však jedná spíše o komplikaci a velké omezení možností prodeje ojetého vozu.

Autobazary

Nechat auto v tzv. polopřevodu byla běžná praxe, zejména mezi autobazary, kdy k zápisu nového majitele došlo až poté, co si auto kupující od prodejce (autobazaru) zakoupil. Autobazary běžně vozidla určená k prodeji neregistrovaly.

Lze tedy očekávat, že nová úprava se autobazarů velmi citelně dotkne. Nově totiž budou muset vůz určený k prodeji nejdřív přepsat na sebe. S tím jsou samozřejmě spojené náklady na administrativu (evidenční kontrola, ekodaň, ověření plné moci, poplatek za přepis atd.) i pracovní sílu, kterou budou muset autobazary přibrat.

Přechodná ustanovení

Novela samozřejmě pamatuje i na vozidla, která byla v polopřevodu k 1. 1. 2015. Vozidlo bude podle novely muset být do 30. 6. 2015 přihlášeno. Pokud k tomu nedojde, bude s účinností k 1. 7. 2015 nadobro vyřazeno z registru a bude se považovat za zaniklé. Takové vozidlo pak již nikdy nebude možno provozovat na pozemních komunikacích.

A co prodej do zahraničí?

Zajímavé však je, že novela nijak nepamatuje na prodej vozidla do ciziny, což je častý případ např. v pohraničních oblastech. Výše uvedený model nemůže fungovat, když úřad v takovém případě nemůže odhlásit vozidlo, ale nemůže ani vydat RZ cizího státu a zapsat vlastníka cizince.

Pravděpodobně tedy bude nutné postupovat dle ustanovení o vývozu vozidla do zahraničí, kde je však velká odpovědnost na straně prodávajícího. Takový postup by pak mohl odradit nepodnikatele od prodeje vozidel do zahraničí a mohlo by se jednat dokonce o nepřímé omezení volného pohybu zboží v rámci EU.

Značky na přání

Novela by mimo jiné měla umožnit pořízení osobní registrační značky na přání, a to za poplatek 5.000,- Kč za jednu tabulku. Tyto značky budou přenosné po celém území republiky a jejich vlastníci je budou moci následně převést i na své další vozidlo.

Závěr

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že novela značně ovlivní jak běžné prodeje ojetých vozů mezi nepodnikateli, tak podnikání autobazarů, kterým se tak velmi citelně zvednou náklady.

Bylo-li tedy účelem novely zjednodušit převody ojetých vozidel, pak lze konstatovat, že zjednodušení zaznamenají nejspíše pouze příslušné úřady a jejich odbory dopravy. Pro běžné účastníky koupě ojetého vozu se pak jedná spíše o komplikaci.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

× 1 = 9