Nové druhy investičních pobídek a jejich snazší dostupnost

Kučera & Associates advokátní kancelář

Nové druhy investičních pobídek a jejich snazší dostupnost


1) Cíle novely

Dne 1. 5. 2015 vstoupil v účinnost z. č. 84/2015, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (dále jen „Novela“).

Cílem Novely je dle důvodové zprávy zajistit i nadále v České republice atraktivní investiční prostředí, udržet mezinárodní konkurenceschopnost České republiky v přílivu zahraničních investic, zvýšit její úspěšnost v soutěži o kvalitní zahraniční investice s vysokou přidanou hodnotou a zajistit soulad poskytování podpory s relevantními předpisy Evropské unie.

Konkrétními cíli pak je zejména zvýšení počtu projektů technologických center a center strategických služeb, zvýšení celkového počtu vytvořených míst v rámci podpořených projektů, zvýšení počtu nových pracovních míst ve zvýhodněných regionech, a všeobecně zvýšení počtu projektů ve státem podporovaných oblastech.

Těchto cílů chce Novela dosáhnout několika podstatnými změnami, z nichž ty nejvýraznější můžete nalézt na následujících řádcích.

2) Nový druh investiční pobídky – osvobození od daně z nemovitých věcí

Novela zavádí vedle dosavadních druhů investičních pobídek (zejména sleva na daních z příjmů, hmotná podpora při vytváření nových pracovních míst a při rekvalifikaci a vzdělávání zaměstnanců) osvobození od daně z nemovitých věcí ve zvýhodněných průmyslových zónách. Účelem je motivace podnikatelů k nabývání či budování nemovitostí v těchto průmyslových zónách, a tím zajistit jejich plné využití.

3) Nové druhy podporovaných oblastí

Jedním z podporovaných druhů investičních akcí je zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb. Před novelou se za centrum strategických služeb považovala centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, pokud služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států.

Novela rozšiřuje okruh podporovaných činností, když pod pojem centrum strategických služeb zahrnuje rovněž:

  • datové centrum, tj. závod, jehož úlohou je ukládání, třídění a správa dat prostřednictvím jeho počítačových systémů, a
  • centrum zákaznické podpory, tj. závod, jehož úlohou je řízení vztahů a komunikace se zákazníky prostřednictvím sítě elektronických komunikací

Investiční pobídky jsou tedy nově přístupné rovněž provozovatelům datových center a center zákaznické podpory.

4) Vypuštění požadavku na minimální částku použitou z vlastního kapitálu

Zákon před Novelou vyžadoval pro investiční akce ve výrobě, aby investor z vlastního kapitálu vynaložil alespoň 50.000.000,- Kč a pro investiční akce v oblasti technologických center alespoň 5.000.000,- Kč.

Tento požadavek je nově zcela vypuštěn a po investorech již není požadována investice z vlastních prostředků v pevně stanoveném minimálním rozsahu. Investoři proto mohou své investiční akce zajišťovat rovněž z cizích prostředků, zejména hypoték, úvěrů a podobně.

5) Snížení požadavku na počet nově vytvořených pracovních míst

Před účinností novely se mimo jiné za strategickou investiční akci považovala akce v oblasti technologických center, při níž bylo vytvořeno alespoň 120 nových pracovních míst. Novela tento limit snižuje na 100 pracovních míst.

Novela dále snižuje všeobecné podmínky pro investiční akce v oblasti center pro tvorbu softwaru z vytvoření a obsazení 40 nových pracovních míst na 20, a v případě opravárenských center a center sdílených služeb ze 100 na 70.

U nově podporovaných datových center je požadavek na vytvoření a obsazení nových pracovních míst stanoven na 20 a u center zákaznické podpory na 500.

Snížení těchto požadavků na vytvoření, respektive vytvoření a obsazení nových pracovních míst, tak výrazně snižuje požadavky na investora a usnadňuje získání investičních pobídek pro projekty nevyžadující tak široké personální obsazení.

6) Závěr

Novela rozšířila okruh podporovaných činností i druhů poskytované činnosti. Zároveň došlo ke snížení požadavků na investiční akce a tím rovněž ke zpřístupnění investičních pobídek i pro investory, kteří stávající přísnější kritéria nesplňovali. Lze proto očekávat, že novela bude mít příznivý dopad do investičního prostředí a zajistí podporu pro více nových investic.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

10 × 1 =