Nové operační programy veřejné podpory

Kučera & Associates advokátní kancelář

Nové operační programy veřejné podpory


Operační programy jsou programy jednotlivých ministerstev či regionů, jejichž prostřednictvím je z jednotlivých fondů EU žadatelům o podporu poskytována finanční podpora na projekt spadající pod příslušný operační program.

Každý operační program se dále dělí na dílčí podoblasti, v jejichž rámci se následně vypisují výzvy, v nichž jsou stanoveny konkrétní podmínky pro poskytnutí podpory. Na základě těchto výzev následně žadatelé zpracují své projekty a podají žádost o podporu.

Evropská komise v měsících dubnu a květnu 2015 schválila České republice celkem pět z deseti nových operačních programů, z nichž má být poskytována podpora projektům v letech 2014-2020. Česká republika má tedy se schvalováním programů zpoždění a vzhledem ke skutečnosti, že k čerpání prostředků z příslušných fondů EU může začít až od roku 2015, nestihne veškeré prostředky vyčerpat.

Komise schválila České republice konkrétně následující programy, přičemž ČR může z těchto programů pro podporu jednotlivých projektů čerpat až 24 miliard EUR:

  • Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – cílem programu je dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené na znalostech a inovacích. Finance z tohoto operačního programu budou pomáhat podnikatelům a firmám v rozvoji výzkumu a podnikání nebo v účinném nakládání s energiemi. Podporovat bude také zavádění vysokorychlostního internetu a informačních technologií. 
  • Životní prostředí – cílem programu je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel České republiky a také podpora efektivního využívání zdrojů. V rámci programu se projekty mohou zaměřit na eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a na celkové zmírňování nežádoucích dopadů změny klimatu. 
  • Zaměstnanost – program je zaměřen na podporu zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, dále na sociální začleňování a boj s chudobou. Cílem je také začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do pracovního procesu a vzdělávání zaměstnanců. 
  • Doprava – program se zaměřuje na zkvalitnění dopravní infrastruktury. Především jde o klíčové části dopravních komunikací, což je podmínkou pro zvyšování konkurenceschopnosti jednotlivých regionů i celého státu. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, a důraz je kladen i na podporu udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti. 
  • Výzkum, vývoj a vzdělávání – cíle programu jsou mířeny především na rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno je dále hostování zahraničních vyučujících na českých školách a také rozšiřování nabídky kurzů a školení pro dospělé.  Jedná se o první operační program, který je financovaný ze dvou zdrojů, a to z Evropského sociálního fondu (ESF) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Základní rozdíl mezi těmito fondy spočívá v typu podporovaných intervencí. ESF je určen pro neinvestiční akce (např. školení) a naopak ERDF podporuje investiční a infrastrukturní projekty. 

Vyhlášení prvních výzev je očekáváno již v nejbližších týdnech, zájemcům o podporu v některé z výše uvedených oblastí lze proto doporučit sledování internetových stránek příslušných ministerstev.

Na základě těchto výzev je pak nutné vypracovat příslušný projekt a přihlásit žádost o poskytnutí dotace. Bude-li tato žádost schválena, dojde k uzavření smlouvy mezi žadatelem a poskytovatelem dotace, na základě níž budou prostředky žadateli poskytovány.

Podmínkou poskytnutí podpory zpravidla bývá realizace projektu za přísně stanovených podmínek a rovněž následné udržení projektu. Poskytnutím podpory tedy zpravidla povinnosti žadatele nekončí, ale je vázán podmínkami poskytnutí projektu často i několik let po jeho dokončení. V případě porušení těchto podmínek může být v krajním případě žadatel povinen podporu vrátit, a to i zpětně, tedy v případě, kdy ji již použil na realizace projektu a tyto prostředky již nemám k dispozici. Je proto vždy nutné dbát všech stanovených povinností a tyto řádně a včas plnit.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

6 × 1 =