Nová úprava odpovědnosti za vady

Kučera & Associates advokátní kancelář

Nová úprava odpovědnosti za vady


Nová úprava odpovědnosti za vady a záruk dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) doznala mnohé změny. V duchu odstranění dvojkolejnosti právní úpravy dochází i v této oblasti k sjednocení úpravy práva obchodního a občanského a nová úprava je tak univerzálně použitelná bez ohledu na povahu subjektů právního vztahu. Sjednocení právní úpravy však přineslo značnou míru právní nejistoty a zejména otázka zachování zákonné záruky v délce 24 měsíců není stále s konečnou platností vyřešena.

  1. Vady předmětu koupě 

V případě kupních smluv se užije zvláštní úprava odpovědnosti za vady obsažená v § 2099 – 2112 OZ.

Odpovědnost za vady je dána pouze tehdy, pokud je předmět koupě vadný v době prodeje, resp. při přechodu nebezpečí škody (tedy nejčastěji při předání). Pokud se vada na věci vyskytne až následně, nejedná se o odpovědnost za vady. Vady věci vzniklé po přechodu nebezpečí škody může krýt záruka, na kterou však nevzniká nárok ze zákona a je dána obecně pouze tehdy, pokud ji prodávající poskytne (k zákonné záruce u spotřebitelských smluv viz níže).

Nová úprava opouští dosavadní kategorie vad opravitelných a neopravitelných a zavádí hledisko intenzity porušení smlouvy, tedy vad podstatných a nepodstatných. Nově tedy kupujícího ani prodávajícího nezajímá, zda lze vadu opravit, ale jaká je intenzita porušení smlouvy v důsledku vady. Kritéria pro určení „podstatnosti“ vady však zákon neuvádí a neposkytuje rovněž ani demonstrativní výčet. Zda je vada podstatná, či nikoliv tedy jistě bude předmětem častých sporů.

V případě podstatného porušení může kupující požadovat:

odstranění vady dodáním nové věci nebo dodání chybějící věci,

opravu,

slevu,

odstoupení od smlouvy.

V případě nepodstatného porušení může kupující požadovat:

odstranění vady, nebo

přiměřenou slevu.

Základní povinností kupujícího je vadu včas, tedy bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, oznámit prodávajícímu. Společně s oznámením vady musí rovněž prodávajícímu sdělit, jaký z výše uvedených nároků v závislosti na intenzitě porušení smlouvy zvolil. Volba nároku je závazná a kupující již svou volbu nemůže změnit, leda by s tím souhlasil prodávající. Volbu nároku je tedy vhodné důkladně promyslet.

Opožděné uplatnění práva z vady sice nevede k jeho zániku, nicméně dle § 2112 platí, že soud právo z vadného plnění nepřizná, pokud opožděnou reklamaci prodávající namítne.

Do odstranění vad pak kupující nemusí platit část kupní ceny, která odhadem odpovídá jeho nároku na slevu.

Tato úprava se použije nejen u kupních smluv, ale s ohledem na § 2615 odst. 2 OZ i u smluv o dílo.

2. Zákonná záruka 

V rámci koupě OZ obsahuje rovněž zvláštní úpravu o prodeji zboží v obchodě, obsaženou v § 2158 – 2174 OZ.

Jak již bylo zmíněno výše, velkým problémem je ustanovení o tzv. dvouleté zákonné záruce u spotřebního zboží. Dle současné úpravy stále panují spory o to, zda tento institut zůstal zachován, či nikoliv.

Dotčené ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2165 OZ) stanoví, že „Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.“.

Ustanovení § 2100 OZ však stanoví, že „Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později.“

S ohledem na výše uvedené vzniká tedy spor o to, zda slovní spojení „se vyskytne“, znamená projev vady, která existuje při převzetí věci v dvouleté lhůtě, či zda se jedná o výskyt nové vady, která sice při převzetí neexistovala, ale v dvouleté lhůtě došlo k jejímu vzniku.

Na jedné straně u odborné veřejnosti převažuje názor, že dvouletá zákonná záruka s účinností k 1. 1. 2014 zanikla, neboť dle výše uvedeného se musí jednat o vadu existující již při převzetí věci, přičemž vada se dle ustanovení § 2165 odst. 1 může projevit, tj. vyskytnout do dvou let od převzetí zboží. Na podporu tohoto výkladu je pak často odkazováno na Směrnici 1999/44/ES, která povinnou zákonnou záruku nevyžaduje.

Na straně druhé je pak třeba upozornit, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo spravedlnosti ve svém společném stanovisku ze dne 10. 5. 2013 uvádí, že dvouletá zákonná záruka zůstává beze změny i po účinnosti OZ.  Obdobný názor zastává i Sdružení obrany spotřebitelů.

Dosud marně čekáme na judikaturu, která by do této významné otázky vnesla více světla. Do té doby bude sporné, zda spotřebitel může spoléhat na dvouletou záruku shodně jako podle předchozí právní úpravy.

3. Vady jiného plnění, než předmětu koupě a díla

V případě jiného plnění, než je koupě či dílo, se aplikuje obecná úprava odpovědnosti za vady obsažená v § 1914 – 1925 OZ.

Tato úprava používá kategorie vad odstranitelných a neodstranitelných. Obdobně jako u koupě platí, že kupující musí především případnou vadu včas vytknout a zvolit odpovídající nárok v závislosti na povaze vady.

Právo z vad nelze přiznat, bude-li oprávněně namítnuta opožděná reklamace, přičemž reklamovat je třeba bez zbytečného odkladu po prohlídce věci, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí věci. Nelze reklamovat vady zjevné, vady, na které byl kupující výslovně upozorněn, ani vady nemovitých věcí, které jsou vedeny v katastru nemovitostí, či vady jiných věcí (např. movitých) uvedených v jiném veřejném seznamu.

U odstranitelných vad je možné uplatnit nárok:

na opravu,

na doplnění,

na slevu.

U neodstranitelných vad je pak možné uplatnit nárok:

na slevu (nově),

na odstoupení od smlouvy.

4. Závěr 

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že nová úprava sice odstranila dvojkolejnost právní úpravy, avšak zákonodárcem vytyčený cíl vyšší předvídatelnosti a jednodušší aplikace dosažen nebyl, a to zejména s ohledem na velmi nejednoznačnou úpravu tzv. „dvouleté zákonné záruky“, která dodnes rozděluje odbornou veřejnost. 

Tato skutečnost samozřejmě nepřispívá spotřebitelům, jejichž právní jistota je narušena a nahrává spíše podnikatelům, kteří nyní nemusí reklamace výrobků spotřebitelům uznávat v takové míře, jaká byla běžná před účinností OZ.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

5 × 10 =