Právo robotiky na obzoru

Kučera & Associates advokátní kancelář

Právo robotiky na obzoru


1. Úvod

Nacházíme se v období nazývaném jako čtvrtá průmyslová revoluce, které se vyznačuje rychlým nástupem automatizované techniky ovládané zcela umělou inteligencí. Tito tzv. roboti již nyní nahrazují lidskou pracovní sílu v mnoha oborech. Je tedy zcela nevyhnutelné, aby právo reagovalo na tuto celospolečenskou situaci a byla přijata adekvátní právní úprava reflektující konkrétní specifika masového užívání nových technologií.

Jedná se o nezbytný krok, aby se subjekty práva nepohybovaly v právním vakuu při vzniku právních vztahů v souvislosti s robotikou. Zejména dojde-li k otázce odpovědnosti, je třeba mít jasno, kdo má být odpovědný za škodu způsobenou v důsledku činnosti umělé inteligence. Tato otázka nabývá na důležitosti zejména s rozvojem samořídících (autonomních) automobilů. Bude v případě nehody jejím viníkem „řidič“ (který nehodě nedokáže zabránit), výrobce nebo provozovatel?

Není tedy zřejmě překvapením, že dne 12. 1. 2017 byl Výborem pro právní záležitosti Evropského parlamentu předložen návrh na vypracování občanskoprávních pravidel pro robotiku. Tento návrh byl následně europoslanci schválen a bylo přijato usnesení ukládající Evropské komisi, aby předložila konkrétní návrh komunitární právní úpravy pro právo robotiky.

Základní aspekty této zamýšlené nové právní úpravy lze nalézt zde:

https://www.europarltv.europa.eu/cs/programme/society/robolaw-regulating-robotics

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+XML+V0//CS    

2. Stručný přehled hlavních prvků práva robotiky

Terminologie            

Nová právní úprava by tak měla především definovat pojmy „robot“ a „umělá inteligence“, aby bylo zřejmé, co lze pod tyto pojmy subsumovat a co nikoliv.

Elektronická osoba

V dlouhodobém výhledu je dokonce navrhováno vytvoření tzv. elektronické osoby, která by existovala vedle osoby fyzické a právnické. K tomuto návrh uvádí:

„V dlouhodobém výhledu bude vytvořen zvláštní právní status robota, aby alespoň ti nejsložitější autonomní roboti měli status elektronické osoby odpovědné za náhradu způsobené škody, přičemž elektronická osoba by mohla být používána i v případech, kdy roboti činí autonomní rozhodnutí nebo jiným způsobem samostatně interagují s třetími stranami;“

Registr robotů

Měl by být rovněž zaveden registr robotů a upraven systém jejich registrace. Systém registrace a registr by měly být jednotný pro celou EU. Spravovat by jej dle návrhu mohla zvláštní agentura EU pro robotiku a umělou inteligenci, jejíž vytvoření je rovněž navrhováno.

Samostatné zvláštní úpravy by se pak mělo dostat právě autonomním dopravním prostředkům, bezpilotním dronům (RPAS), pečovatelským a zdravotnickým robotům a dokonce tzv. CPS (cyber physical systems) kybernetickým implantátům.

Dále by měly být upraveny základní etické zásady, které by měly být bezpodmínečně zakódovány v každé vyráběné autonomní umělé inteligenci. Tyto zásady přitom mají vycházet z notoricky známých zákonů robotiky Isaaca Asimova, které ve 40. letech minulého století definoval pro případné soužití lidí a strojů s umělou inteligencí. Tyto zákony pro úplnost připomínáme.

  • Robot nesmí ublížit člověku nebo dovolit svou nečinností, že bude člověk zraněn.
  • Robot musí poslouchat všechny příkazy člověka kromě takových, které jsou v rozporu s prvním zákonem.
  • Robot musí chránit sám sebe před poškozením kromě takových případů, které by byly v rozporu s prvním nebo druhým zákonem.

Bezpečnost

Úprava pravidel pro robotiku by měla rovněž řešit otázky kybernetické bezpečnosti a nakládání s osobními údaji a pamatováno by mělo být dokonce na zaměstnance, které roboti připraví o práci.

Odpovědnost

Dále by nová úprava měla podrobně rozebírat právě odpovědnost za škodu způsobenou robotem, resp. umělou inteligencí. V současné době je uvažováno několik konceptů této odpovědnosti, vedle již výše uvedené elektronické osoby.

Pojištění

Jedním z návrhů, jak řešit složitou otázku určení odpovědnosti za škodu způsobenou roboty s vyšší mírou autonomie, je vytvoření povinného systému pojištění, obdobně, jako je tomu v případě motorových vozidel. Rozdílem by pak byl právě vztah pojištění k chybě autonomního systému namísto k jednání a chybám lidského činitele.

Fond robotiky

Výše uvedené pojištění by pak mohlo být rovněž doplněno zvláštním fondem, který by zajistil, aby bylo možné kompenzovat škodu i v případech, kdy pojistné krytí vůbec neexistuje.

Robotika dnes

Před přijetím odpovídající právní úpravy se však členské státy budou muset v oblasti robotiky řídit existující obecnou právní úpravou.

V rámci českého práva tak bude autonomní robot považován za věc a případnou škodu bude zřejmě povinen nahradit ten, kdo nad ním vykonával dohled, nebo nutný výkon dohledu zanedbal. V případě absence takové osoby pak vlastník robota.

3. Závěr

S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že se dříve či později dočkáme zvláštní právní úpravy pro autonomní roboty ovládané umělou inteligencí. Již dnes se jedná o rozšířený jev, se kterým se v reálném životě často setkáváme, avšak adekvátní právní úprava prozatím chybí.

Bude jistě zajímavé sledovat, jaká bude konečná podoba evropské legislativy pro robotiku. Výše nastíněné koncepty však znějí zajímavě a rozumně. Jejich případné přijetí by pak dle našeho názoru bylo prospěšné, neboť současná úprava odpovědnosti za škodu způsobenou věcí by pro autonomní roboty z dlouhodobého hlediska nemohla obstát.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

33 − = 31