Ekonomicky závislý rozhodce není nezávislý rozhodce

Kučera & Associates advokátní kancelář

Ekonomicky závislý rozhodce není nezávislý rozhodce


1 . Úvod

Krajský soud v Praze dne 24. srpna 2017 pod číslem jednacím 28 Co 263/2017-103 rozhodl o zastavení exekuce vedené úvěrovou společností vůči svému dlužníku. Tento rozsudek by z důvodů níže v tomto článku uvedených mohl otevřít cestu k zastavení desítek tisíc exekucí, které do této doby nebylo možné napadnout.

V daném případě byla klíčová otázka platnosti rozhodčí smlouvy, resp. otázka pravomoci daného rozhodce spor rozhodnout. V rámci dokazování soud zjistil, že v tomto konkrétním případě byl nález vydán rozhodcem, který byl dle závěru soudu ekonomicky závislý na úvěrové společnosti. Očekávalo se tedy od něj, že bude vždy rozhodovat ve prospěch úvěrové společnosti, která mu na oplátku zadávala další případy za úplatu. Tato praxe pak byla ve vztahu k dané úvěrové společnosti zjištěna u více rozhodců, kteří tak rozhodovali jako na běžícím pásu tisíce rozhodčích smluv, na jejichž základě úvěrová firma požadovala od dlužníků nepřiměřeně velké penále a úroky.

Soud pak v daném případě hodnotil rozhodčí smlouvu jako absolutně neplatnou pro rozpor s dobrými mravy, když za daného skutkového stavu nemohla být dána nezávislost a nestrannost rozhodce s ohledem na jeho obchodní vztah k úvěrové společnosti.

2. Nepoctivé a nemravné

V posuzovaném případě si klientka půjčila 50.000,- Kč a během tří let měla při ročním úroku 126,6 procenta zaplatit 138.924,- Kč. Klientka zaplatila většinu dluhu, ale dostala se do prodlení. Proto jí začala běžet navíc pokuta 0,25 % ze zbytku jistiny denně. Úvěrová společnost pohledávku předala rozhodci, který návrhu bezodkladně vyhověl, a následně pohledávku předala exekutorovi k vymožení.

Soud pak po posouzení všech rozhodných okolností případů dospěl k následujícím závěrům:

  • Rozhodce nebyl nezávislý, když podstatná část jeho příjmů pochází od dané úvěrové společnosti (byl na ní tedy ekonomicky závislý)
  • Povinná nemohla výběr rozhodce jakkoliv ovlivnit
  • Povinná v době uzavření rozhodčí smlouvy nevěděla o ekonomické závislosti rozhodce na úvěrové společnosti
  • Výběr rozhodce byl v neprospěch spotřebitele (povinné)

Ze všech výše uvedených důvodů pak soud dovodil neplatnost rozhodčí smlouvy, a to neplatnost absolutní pro rozpor s dobrými mravy. V dané věci tedy dle závěru soudu nebyla dána pravomoc rozhodce věc rozhodnout. S ohledem na tuto skutečnost pak soud exekuci zastavil a přiznal povinné právo na náhradu nákladů řízení.

3. Kdo zaplatil víc, může žádat peníze zpět

Úvěrová společnost tedy znemožnila svým dlužníkům podílet se na výběru rozhodce a tím porušil zásadu ochrany slabší strany – spotřebitele. Úvěrová společnost ještě před podepsáním úvěrové smlouvy svým klientům dala podepsat předem připravenou rozhodčí smlouvu, a znemožnila tak jakékoliv zásahy dlužníků do smlouvy. Dlužníci byli navíc uvedeni v omyl, a to v tom smyslu, že jim byl představen pouze omezený okruh rozhodců (celkem 13 osob) a nebyli poučeni o právu podílet se na výběru rozhodce nebo o možnosti smlouvu nepodepsat.

Je tedy možné, že i další klienti této společnosti se budou moci domáhat svých peněz zpět, resp. žádat o zastavení probíhající exekuce.

4. Závěr

S ohledem na výše uvedené tak lze uzavřít, že pokud spor rozhoduje rozhodce, který je ekonomický závislý na jednom z účastníků, pak dle názoru Krajského soudu v Praze nemůže být u takového rozhodce garantována jeho nezávislost a měl by proto být z rozhodování vyloučen.

Pokud k jeho vyloučení nedojde, pak takový rozhodce pro nedostatek nezávislosti nemá pravomoc věc rozhodnout. Pokud však přesto věc rozhodne, je zde následně riziko zastavení exekuce pro zásadní vadu exekučního titulu – nedostatek pravomoci.

Pokud se Vás obdobný případ týká, resp. máte pocit, že rozhodce nebyl nezávislý, obraťte se na kvalifikovanou právní pomoc, která Vaši věc posoudí a doporučí vhodný další postup.

Pro úplnost je však třeba upozornit, že ve výše uvedené věci bylo podáno dovolání ze strany úvěrové společnosti, přičemž Nejvyšší soud ČR v této věci dosud nerozhodl. Bude tedy zajímavé sledovat, jak se Nejvyšší soud ČR k dané věci postaví, a zda závěry Krajského soudu potvrdí, či naopak vyvrátí.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

− 2 = 5