Novela insolvenčního zákona – zpřístupnění oddlužení

Kučera & Associates advokátní kancelář

Novela insolvenčního zákona – zpřístupnění oddlužení


1. Úvod

Vláda dne 16. 1. 2018 schválila návrh zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která zásadním způsobem upravuje podmínky pro oddlužení.

Oddlužení je jedním z možných řešení úpadku dlužníka, tj. situace kdy má dlužník více věřitelů, je v prodlení s plněním svých závazků (dluhů) a tyto závazky není schopný splnit.

Podstata stávajícího modelu oddlužení spočívá ve zkratce v tom, že dlužník uhradí v pěti letech od rozhodnutí o povolení oddlužení alespoň 30 % veškerých svých dluhů. Ve zbývajícím rozsahu pak neuhrazené dluhy zaniknou.

Oddlužení mohou využít jak fyzické, tak nepodnikatelské právnické osoby, které nemají dluhy z podnikání. Podmínkou oddlužení podle stávající úpravy je však právě schopnost splatit v následujících pěti letech alespoň 30 % veškerých dluhů. Pro dlužníky s vysokými dluhy nebo nízkými příjmy je často tato podmínka nesplnitelná a institut oddlužení jim tak zůstává nepřístupný.

Výše popsaný model oddlužení má zůstat zachován i po novele, novela však zavádí dva další modely oddlužení.

2. Zrychlený model

První nový model (tzv. zrychlený) počítá s oddlužením trvajícím pouze tři roky, namísto standardních pěti, během těchto tří let však dlužník musí uhradit alespoň 50 % veškerých svých závazků. Pokud tuto podmínku dlužník splní, zbývající neuhrazené závazky zanikají.

Tento model je tedy výhodnější pro dlužníky s nižšími dluhy či vyššími příjmy, kteří jsou schopni splatit ve třech letech alespoň polovinu svých dluhů.

3. No limit model

Druhý novelou zaváděný model pak počítá se sedmiletým oddlužením, nestanovuje však žádné minimální limity uhrazených dluhů. V praxi tedy může nastat situace, kdy dlužník během sedmiletého oddlužení neuhradí věřitelům téměř ničeho, nicméně po sedmi letech jeho dluhy zcela zaniknou.

4. Závěr

Vláda oba výše uvedené modely prezentuje jako nabídku pro dlužníky, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. V praxi totiž lidé buď zcela rezignují na vydělávání peněz a žijí ze státních sociálních dávek, nebo pracují tvz. na černo, přičemž takto vydělané peníze skrývají jak před státem, tak před věřiteli.

Novela by tedy dle vlády měla dlužníky motivovat k tomu, aby se vrátili do pracovního procesu a namísto pobírání sociálních dávek začali sami zaplacenými daněmi přispívat do státního rozpočtu.

Věřitelé se však na druhou stranu bojí zneužívání institutu oddlužení a ještě těžšího vymáhání pohledávek. Režim, v němž se může dlužník astronomicky zadlužit a následně se za sedm let veškerých dluhů zbavit, aniž by na ně čehokoliv uhradil, může vést k ještě větší finanční nezodpovědnosti dlužníků, než jaká existuje v současné době.

Pravděpodobně nejvýraznější dopad bude mít novela pro poskytovatele spotřebitelských úvěrů a jiných finančních služeb poskytovaných spotřebitelům, ať již z bankovního či nebankovního sektoru, kteří zpravidla tvoří největší podíl věřitelů – fyzických nepodnikajících osob.

Věřitelům lze proto do budoucna doporučit, aby věnovali zvýšenou pozornost výběru dlužníků, zejména jejich ekonomickému pozadí.

Novelu musí před její účinností schválit parlament České republiky. Je proto možné, že v průběhu legislativního procesu dojde ke změně novely, případně k jejímu úplnému zamítnutí. Pokud by však byla novela schválena ve vládou předkládaném znění, nabyla by účinnosti 1. 1. 2019. Nové možnosti oddlužení by tak bylo možné využít již od příštího roku.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

+ 78 = 84