Kategorie archivu

Kučera & Associates advokátní kancelář

Kategorie archivu Zpravodaj


Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby

1. Úvod Oprávnění pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby upravuje § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle tohoto ustanovení je pronajímatel oprávněn nájem takto vypovědět v případě, že nájemce porušuje některou ze svých povinností zvlášť závažným…

Přečtěte si více

Novela zákoníku práce

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší právní úpravy s judikaturou a právními předpisy EU. Zákoník práce byl od svého vzniku již 39 krát novelizován, poslední velkou novelou…

Přečtěte si více

Nová úprava odpovědnosti za vady

Nová úprava odpovědnosti za vady a záruk dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) doznala mnohé změny. V duchu odstranění dvojkolejnosti právní úpravy dochází i v této oblasti k sjednocení úpravy práva obchodního a občanského a nová úprava je tak…

Přečtěte si více

První novela občanského zákoníku

1.Úvod Dne 30. 12. 2016 vešla v platnost novela zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Novela podstatným způsobem mění úpravu svěřenských fondů a s poukazem na dosavadní netransparentní úpravu zavádí povinnost jejich evidence. S novelou dále dojde k návratu…

Přečtěte si více

Nemajetková újma za průtahy v řízení

1. Úvod Nejvyšší soud a Ústavní soud pravidelně rozhodují v otázce náhrady nemajetkové újmy, způsobené nepřiměřenou délkou řízení a nedůvodnými průtahy v řízení. Vedle náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonně vedeným trestním stíháním se jedná o jednu z nejčastěji judikovaných otázek ve věci…

Přečtěte si více

Ochrana soukromí v elektronických komunikacích

1. Úvod Evropská komise dne 10. 1. 2017 předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“), jehož hlavním cílem je zlepšit ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevřít nové příležitosti pro podnikání,…

Přečtěte si více

Výkon funkce a pracovní smlouva

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 řešil otázku, zda je možné vykonávat funkci člena statutárního orgánu v pracovněprávním poměru. Tuto otázku nová právní úprava, tedy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník…

Přečtěte si více

Plán vnějších investic EU

Evropská komise předložila dne 14. září 2016 návrh plánu vnějších investic (EEIB), který má stimulovat investice v partnerských zemích Evropské unie (v zemích Afriky a evropského sousedství), prosazovat nový model účasti soukromého sektoru a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje.…

Přečtěte si více

Novela stavebního zákona

Dne 3. 10. 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely, kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem novely je především zrychlení procesu územního plánování a možnost spojení územního a stavebního řízení…

Přečtěte si více