Obchodní sdělení

Kučera & Associates advokátní kancelář

Obchodní sdělení


Novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, uveřejněná ve Sbírce zákonů pod č. 378/2015 Sb., která nabyla částečně účinnosti dne 28. 12. 2015, ukládá advokátům nové informační povinnosti vůči spotřebitelům, které jsou povinni uvádět v tzv. obchodních sděleních.

1) Informace o ceně za služby
Cena za poskytovanou právní službu je vždy dána buď obsahem dohody s klientem ve smlouvě o poskytování právní pomoci, či vychází z příslušných ustanovení vyhlášky MS ČR 177/1996 Sb., advokátní tarif, v platném znění. V případě, že je nutné cenu služby vzhledem k rozsahu a jiným důvodům změnit v průběhu poskytování právní služby, je o tomto spotřebitel před dalším poskytováním služby informován, jakož i o právu ukončit poskytovanou právní službu v případě nesouhlasu s novou cenou za službu.

2) Právo na ukončení závazku
Smlouva o poskytování právní pomoci uzavřená s klientem zahrnuje vždy i dohodu o předčasném ukončení této smlouvy ze strany klienta, a to výpovědí nebo odstoupením, v závislosti na konkrétních podmínkách dohodnutých ve smlouvě.

3) Platební podmínky
Podmínky platby za poskytované služby jsou dány vzájemnou dohodou před poskytnutím právní služby. Za poskytnuté právní služby je spotřebiteli vystaven daňový doklad (faktura) se splatností 15 dnů ode dne doručení na bankovní účet 8900068787/2600 vedený u Citibank Europe plc, organizační složka. Na žádost spotřebitele bude vystaven doklad o poskytnutí služby s uvedením data poskytnutí služby. V případě reklamace služby obdrží spotřebitel písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel vyžaduje.

4) Komunikace s klientem
Při komunikaci s klientem jsou užívány telefonické kontakty uvedené v odkazu Kontakty, a to v rámci běžné veřejné komunikační sítě s běžnou cenou.

5) Orgán mimosoudního řešení sporů
Orgánem pro mimosoudní řešení sporů mezi advokátem a spotřebitelem je Česká advokátní komora, se sídlem Národní 118/16, 110 00 Praha 1, IČ 66000777, jako subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu od 5. 2. 2016. Více informací na www.cak.cz