Mgr. Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

Velká novela zákoníku práce přinese s nadcházejícím rokem další změny

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 9.10.2020

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost další část novely zákoníku práce, jejíž první část zavazuje zaměstnance i zaměstnavatele již od 30. 7. 2020. Novela jako celek přináší důležité změny zejména v oblasti výpočtu dovolené, náhrady újmy způsobené při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, doručování mezi účastníky pracovněprávních vztahů nebo do českého pracovního práva zavádí nový institut…

Newsletter 10.12.2016

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 10.12.2016

Newsletter 6.8.2016

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 6.8.2016

Komplikace s vypovídáním nájemních vztahů

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 27.6.2016

Jednou z oblastí, která s účinností zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) doznala mnoha změn, je nájem a možnosti jeho ukončení. Cílem tohoto článku je přiblížit některé významné změny týkající se zejména výpovědi z nájmu bytu a prostoru sloužícího k podnikání a upozornit na některé problémy z toho vyplývající. I.Nájem bytu 1.…

Platforma pro řešení sporů online

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 27.6.2016

Evropská komise v únoru zprovoznila novou platformu, díky níž mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních. Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak obchodníkům umožňuje řešení jejich sporů z nákupů po internetu, přičemž vlastní řešení sporu probíhá u vnitrostátních…

Zápisy korporací do obchodního rejstříku

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 27.6.2016

Soudy nižších stupňů postupovaly nejednotně při řešení některých otázek zápisů obchodních korporací do obchodního rejstříku. Tento stav vyvolával nejistotu zapisovaných osob a zároveň nepřípustnou nerovnost, kdy různé soudy řešily stejnou otázku rozdílně. Nejvyšší soud, jehož úkolem je mimo jiné sjednocovat rozhodovací praxi nižších soudů, proto zaujal dne 13. 1. 2016 sjednocující stanovisko sp. zn. CPJN…

Novela insolvenčního zákona

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 27.6.2016

Poslanecká sněmovna v současné době ve druhém čtení projednává novelu zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen „IZ“). Smyslem novely je omezit podvodné společnosti, které se zabývají oddlužením a profitují z nezáviděníhodné situace dlužníka, vyloučit šikanózní insolvenční návrhy a celkově zprůhlednit insolvenční řízení. Ministerstvo spravedlnosti chce prostřednictvím změny zákona také zpřísnit podmínky pro poskytování…

Zápisy notářem do rejstříku – rychleji a levněji

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 10.3.2016

Notáři mohou od 1. 5. 2015 vedle rejstříkových soudů rovněž provádět zápisy do obchodního rejstříku. Výhody tohoto způsobu zápisu jsou zřejmé zejména u prvozápisů společností, kdy provedení zápisu notářem je nejen administrativně jednodušší, ale rovněž podstatně levnější. V tomto článku se blíže seznámíme se zápisy do veřejných rejstříků prováděnými notáři a upozorníme na možná úskalí.…

Zákon o registru smluv

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 10.3.2016

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále též „ZRS“). Zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč,…

Podání exekučního návrhu jako zneužití práva a důvod k zastavení exekuce

Autor: Mgr. Jiří Kučera | 10.3.2016

Ústavní soud (dále jen „ÚS“) ve svém nálezu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. IV.ÚS 3216/14 řešil otázku, zda může být podání exekučního návrhu zneužitím práva, které odůvodňuje zastavení exekuce. Tuto otázku ÚS zkoumal za situace, kdy sice dlužník byl připraven uhradit svůj dluh, ale až po jeho splatnosti. Dlužník měl v posuzovaném případě…

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město