Jak platně sjednat konkurenční doložku?

Touto otázkou se zabýval Nejvyšší soud ČR v rozsudku sp. zn. 21 Cdo 506/2013, ze dne 7. 1. 2015, kde konstatoval, že:

„Podstatnou náležitostí konkurenční doložky je závazek zaměstnance o tom, že se po určitou dobu po skončení pracovního poměru, nejdéle však po dobu jednoho roku, zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a závazek zaměstnavatele o tom, že zaměstnanci poskytne přiměřené peněžité vyrovnání (kompenzaci), nejméně ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku. Průměrným měsíčním výdělkem je vždy průměrný hrubý výdělek.

Jiné náležitosti platné dohody, jako je „územní vymezení“ nebo „sumář zakázaných činností“, zákon nestanoví. Je jistě v dispozičním oprávnění účastníků tyto skutečnosti vzájemně dohodnout, mají-li na tom zájem; nevyloučí-li však určité teritorium z působnosti dohody nebo nevytvoří-li podrobný katalog „zakázaných“ činností, nečiní to dohodu o konkurenční doložce neplatnou.“

1.      Skutkový stav

V tomto případě se žalobce domáhal, aby mu žalovaná zaplatila 53.468,- Kč s úrokem z prodlení, přičemž žalobu odůvodnil tím, že byl zaměstnancem žalované na základě pracovní smlouvy jako vedoucí směny. Následně s ním byl tento pracovní poměr rozvázán dohodou. V pracovní smlouvě byla sjednána tzv. konkurenční doložka podle ustanovení § 310 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce („ZP“). Žalobce se zde zavázal, že se po dobu 12 měsíců po skončení pracovního poměru zdrží výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti žalované, a žalovaná se zavázala poskytnout žalobci při splnění podmínek peněžité vyrovnání ve výši průměrného výdělku za každý kalendářní měsíc závazku. Žalovaná ani žalobce od konkurenční doložky v průběhu pracovního poměru neodstoupili. Žalobce vyzval po skončení pracovního poměru žalovanou k plnění závazků z konkurenční doložky. Žalovaná však žalobci sdělila, že mu plnění neposkytne, jelikož se v průběhu zaměstnání neseznamoval s takovými informacemi, pracovními a technologickými postupy, které by svojí povahou odpovídaly kupříkladu obchodnímu tajemství.

2.      Jádro sporu

Předmětem sporu se však v řízení stala především platnost konkurenční doložky, přičemž žalovaná tvrdila, že konkurenční doložka je neplatná, jelikož omezuje právo zaměstnance (žalobce) na vlastní výdělečnou činnost, neboť byla sjednána „v příliš velkém rozsahu činností“.

Další důvod neplatnosti žalovaná spatřovala v absenci geografického vymezení působnosti konkurenční doložky.

Rovněž namítala neurčitost doložky, jelikož dohoda obsahovala pojem „průměrný výdělek“ a nebylo tedy jasné, zda se tím míní hrubý či čistý výdělek.

Žalobce tvrdil, že žalovaná se případné neplatnosti konkurenční doložky dovolat nemůže, neboť ji sama způsobila, jakožto tvůrce smlouvy. Konkurenční doložku však považoval za platnou.

3.      Právní posouzení soudu

Nejvyšší soud ČR však argumentaci žalované nepřisvědčil a konstatoval, že náležitosti konkurenční doložky, jako je „územní vymezeni“ nebo „sumář zakázaných činností“, zákon nestanoví a tudíž absence geografického vymezení působnosti konkurenční doložky ani její rozsah nemohou způsobit její neplatnost.

K otázce určitost uzavřel, že dle výkladových pravidel ZP (§ 352 ZP) se průměrným výdělkem vždy rozumí průměrný hrubý výdělek, pokud pracovněprávní předpisy nestanoví jinak. Ujednání tedy neshledal neurčitým.

4.      Závěr

S ohledem na výše uvedené lze uzavřít, že konkurenční doložka bude sjednána platně tehdy, bude-li obsahovat (i) závazek zaměstnance zdržet se po určitou dobu po skončení pracovního poměru (nejdéle však po dobu jednoho roku) výkonu výdělečné činnosti, která by byla předmětem činnosti zaměstnavatele nebo která by měla vůči němu soutěžní povahu, a (ii) závazek zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci přiměřené peněžité vyrovnání, nejméně však ve výši průměrného měsíčního výdělku, za každý měsíc plnění závazku.

Jiné náležitosti není nutné sjednávat a pojem průměrného měsíčního výdělku není nutno blíže specifikovat.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333