Ochrana osobních údajů

I.

Správce

Správce je osoba, která určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování. Ve Vašem případě je správcem vždy konkrétní advokát, jehož jste klientem, tedy:

 • Jiří Kučera, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 10698
 • Karel Machačka, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 17354, IČ: 01877330

II.

Osobní údaje

Pro účely poskytování právních služeb, tedy plnění smlouvy o poskytnutí právních služeb a plnění zákonných povinností o Vás zpracováváme některé, případně všechny následující osobní údaje:

 • Základní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa, atd.
 • Kontaktní údaje: např. telefoní číslo nebo e-mailová adresa
 • Sociodemografické údaje: např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, finanční situace, počet dětí atp.
 • Informace o vzájemné spolupráci: Protokoly a záznamy z jednání, záznamy hovorů, záznamy e-mailové komunikace, atp.
 • Transakční údaje: např. čísla účtů, informace o platbách, informace o investovaných prostředcích, atp.

Výše uvedené údaje získáváme ze smluv o poskytování právních služeb, Vámi sdělených informací, Vámi dodaných podkladů a materiálů. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, profesních registrů a/nebo katastru nemovitostí apod.

III.

Doba zpracování

 Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně do uplynutí příslušných skartačních lhůt dle advokátních předpisů, minimálně však po dobu následujících 5 let od ukončení smluvního vztahu.

IV.

Přístup k osobním údajům

 Mimo výše uvedené advokáty mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny 3. osobám, zejména pokud to vyžaduje řádné poskytnutí právní služby, či je to z jiného důvodu nutné či vhodné.

Osobní údaje tak v rámci spolupráce mohou být poskytnuty zejména následujícím osobám:

 • Zaměstnancům či jiným externím spolupracovníkům výše uvedených advokátů (paralegal, koncipient, office manager, účetní, spolupracující advokát, atp.)
 • Znalcům
 • Notářům
 • Exekutorům
 • Soudům
 • Tlumočníkům
 • Překladatelům
 • Dalším osobám v souvislosti s poskytnutím právní služby

V.

Práva subjektu údajů

 GDPR Vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů: Uplatnění tohoto práva Vám umožní získat informace o tom, kdo a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává. Jedná se zejména o totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů (má-li jej správce), účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému zpracování a profilování.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání ve formě excelové tabulky.
 • Právo na opravu: Uplatněním tohoto práva získáte možnost aktualizovat zpracovávané osobní údaje (např. v případě změny adresy bydliště), případně opravit nesprávnost v těchto údajích. V případě aktualizace i nesprávnosti provedeme příslušnou opravu bezodkladně.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): Toto právo je v případě poskytování právních služeb omezeno, neboť jsme dle advokátních předpisů povinni uchovávat advokátní spis po stanovenou dobu. Právo na výmaz však plně uznáváme a Vaše žádost na uplatěnní tohoto práva bude podléhat individuálnímu posouzení. Výmaz provedeme, pokud na základě posouzení bude zjištěno, že uchovávání osobních údajů není nadále nutné.
 • Právo na omezení zpracování: V případě právních služeb lze uplatněním tohoto práva dosáhnou toho, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro nejnutnější zákonné důvody a v co nejmenším možném rozsahu.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že budete požadovat poskytnutí Vašich údajů jinému správci (např. při změně právního zastoupení), lze toho dosáhnout uplatněním tohoto práva. Vaše osobní údaje v takovém případě předáme v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 • Právo vznést námitku: Dovolujeme si Vás informovat, že máte právo vznést námitku proti způsobu zpracovávání osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy či v rozporu s Vašimi právy na ochranu osobnosti, neváhejte se prosím na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Nápravu zařídíme bezodkladně, pokud zjistíme pochybení na naší straně.
 • Právo podat stížnost Úřadu pro Ochranu osobních údajů: Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo kdykoliv se obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

VI.

Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit telefonicky na lince +420 273 134 333, e-mailem zaslaným na adresu info@kuceralegal.cz, nebo korespondenčně na adrese naší kanceláře, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

Aktuality

Vysoké riziko rezervačních smluv

NS ČR rozhodl, že většina realitních zprostředkovatelů musí v případě nerealizovaného obchodu vrátit rezervační poplatky zájemcům V druhé polovině minulého roku vydal...

Ruská ruleta zastupitelů? Vyhlášky omezující hazard nečekaně narážejí na ÚOHS, v sázce jsou miliony z obecních rozpočtů

Při regulaci hazardu se musejí mít zastupitelé obcí a statutárních měst na pozoru. Jak se nedávno ukázalo nejen v hlavním...

KOMENTÁŘ: Budou nepoctiví podnikatelé dál okrádat lidi? Nový zákon nepomůže

iDNES.cz  [online]. Dostupné z: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/hromadne-zaloby-navrh-zakona.A230418_095206_viteze_frp

Kdy se bránit zobrazování konkurence ve vyhledávání

Media Guru [online]. Dostupné z: https://www.mediaguru.cz/clanky/2023/05/kdy-se-branit-zobrazovani-konkurence-ve-vyhledavani/

Bydlení ve vile za pár tisíc. Omilostněný Balák si soudem prodlužuje exkluzivní nájem

Reflex [online]. Dostupné z: https://www.reflex.cz/clanek/komentare/120191/bydleni-ve-vile-za-par-tisic-omilostneny-balak-si-soudem-prodluzuje-exkluzivni-najem.html

Blíží se velké změny v oblasti kyberbezpečnosti, je třeba se připravit

Advokátní deník [online]. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2023/08/04/blizi-se-velke-zmeny-v-oblasti-kyberbezpecnosti-je-treba-se-dobre-pripravit/

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333