Ochrana osobních údajů

I.

Správce

Správce je osoba, která určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování. Ve Vašem případě je správcem vždy konkrétní advokát, jehož jste klientem, tedy:

 • Jiří Kučera, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 10698
 • Karel Machačka, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 17354, IČ: 01877330

II.

Osobní údaje

Pro účely poskytování právních služeb, tedy plnění smlouvy o poskytnutí právních služeb a plnění zákonných povinností o Vás zpracováváme některé, případně všechny následující osobní údaje:

 • Základní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa, atd.
 • Kontaktní údaje: např. telefoní číslo nebo e-mailová adresa
 • Sociodemografické údaje: např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, finanční situace, počet dětí atp.
 • Informace o vzájemné spolupráci: Protokoly a záznamy z jednání, záznamy hovorů, záznamy e-mailové komunikace, atp.
 • Transakční údaje: např. čísla účtů, informace o platbách, informace o investovaných prostředcích, atp.

Výše uvedené údaje získáváme ze smluv o poskytování právních služeb, Vámi sdělených informací, Vámi dodaných podkladů a materiálů. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, profesních registrů a/nebo katastru nemovitostí apod.

III.

Doba zpracování

 Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně do uplynutí příslušných skartačních lhůt dle advokátních předpisů, minimálně však po dobu následujících 5 let od ukončení smluvního vztahu.

IV.

Přístup k osobním údajům

 Mimo výše uvedené advokáty mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny 3. osobám, zejména pokud to vyžaduje řádné poskytnutí právní služby, či je to z jiného důvodu nutné či vhodné.

Osobní údaje tak v rámci spolupráce mohou být poskytnuty zejména následujícím osobám:

 • Zaměstnancům či jiným externím spolupracovníkům výše uvedených advokátů (paralegal, koncipient, office manager, účetní, spolupracující advokát, atp.)
 • Znalcům
 • Notářům
 • Exekutorům
 • Soudům
 • Tlumočníkům
 • Překladatelům
 • Dalším osobám v souvislosti s poskytnutím právní služby

V.

Práva subjektu údajů

 GDPR Vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů: Uplatnění tohoto práva Vám umožní získat informace o tom, kdo a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává. Jedná se zejména o totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů (má-li jej správce), účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému zpracování a profilování.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání ve formě excelové tabulky.
 • Právo na opravu: Uplatněním tohoto práva získáte možnost aktualizovat zpracovávané osobní údaje (např. v případě změny adresy bydliště), případně opravit nesprávnost v těchto údajích. V případě aktualizace i nesprávnosti provedeme příslušnou opravu bezodkladně.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): Toto právo je v případě poskytování právních služeb omezeno, neboť jsme dle advokátních předpisů povinni uchovávat advokátní spis po stanovenou dobu. Právo na výmaz však plně uznáváme a Vaše žádost na uplatěnní tohoto práva bude podléhat individuálnímu posouzení. Výmaz provedeme, pokud na základě posouzení bude zjištěno, že uchovávání osobních údajů není nadále nutné.
 • Právo na omezení zpracování: V případě právních služeb lze uplatněním tohoto práva dosáhnou toho, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro nejnutnější zákonné důvody a v co nejmenším možném rozsahu.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že budete požadovat poskytnutí Vašich údajů jinému správci (např. při změně právního zastoupení), lze toho dosáhnout uplatněním tohoto práva. Vaše osobní údaje v takovém případě předáme v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 • Právo vznést námitku: Dovolujeme si Vás informovat, že máte právo vznést námitku proti způsobu zpracovávání osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy či v rozporu s Vašimi právy na ochranu osobnosti, neváhejte se prosím na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Nápravu zařídíme bezodkladně, pokud zjistíme pochybení na naší straně.
 • Právo podat stížnost Úřadu pro Ochranu osobních údajů: Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo kdykoliv se obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

VI.

Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit telefonicky na lince +420 273 134 333, e-mailem zaslaným na adresu info@kuceralegal.cz, nebo korespondenčně na adrese naší kanceláře, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

Aktuality

Dostupné družstevní bydlení v kostce

Průlom v oblasti podpory družstevního bydlení V prosinci 2020 nastal zásadní průlom v podpoře družstevního bydlení, když zastupitelstvo Hlavního města Prahy („HMP“) schválilo...

Dostupné družstevní bydlení na Praze 13

Zastupitelstvo Městské části Praha 13 schválilo účast Městské části v námi vypracovaném projektu Dostupného družstevního bydlení. Městská část se tak stává...

Pozor na promlčení zápůjčky před její splatností

Nejvyšší soud řešil otázku promlčení práva na vrácení peněžité zápůjčky, u které nebyl sjednán termín splatnosti. Splatnost byla vázána na...

Možnost zrušení práva členů družstva na převod bytů do jejich vlastnictví

Nejvyšší soud posuzoval otázku, zda rozhodnutí členské schůze družstva, kterým družstvo mění či zcela vypouští možnost bezúplatného převodu bytu do...

Nový zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností

V právní úpravě nakládání s elektroodpady došlo od Nového roku k významné rekodifikaci. Do 31. 12. 2020 se nakládání s odpady řídilo zákonem č....

Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Zaměstnanec se zaměstnavatelem si mohou v konkurenční doložce sjednat důvody pro odstoupení od konkurenční doložky. Nejvyšší soud však ve své rozhodovací...

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333