Ochrana osobních údajů

I.

Správce

Správce je osoba, která určuje účel a prostředky zpracování, provádí a odpovídá za zpracování. Ve Vašem případě je správcem vždy konkrétní advokát, jehož jste klientem, tedy:

 • Jiří Kučera, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 10698
 • Karel Machačka, advokát se sídlem Dlouhá 727/39, 110 00 Praha 1, číslo registrace u České advokátní komory 17354, IČ: 01877330

II.

Osobní údaje

Pro účely poskytování právních služeb, tedy plnění smlouvy o poskytnutí právních služeb a plnění zákonných povinností o Vás zpracováváme některé, případně všechny následující osobní údaje:

 • Základní údaje: např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, IČ, adresa, atd.
 • Kontaktní údaje: např. telefoní číslo nebo e-mailová adresa
 • Sociodemografické údaje: např. věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, finanční situace, počet dětí atp.
 • Informace o vzájemné spolupráci: Protokoly a záznamy z jednání, záznamy hovorů, záznamy e-mailové komunikace, atp.
 • Transakční údaje: např. čísla účtů, informace o platbách, informace o investovaných prostředcích, atp.

Výše uvedené údaje získáváme ze smluv o poskytování právních služeb, Vámi sdělených informací, Vámi dodaných podkladů a materiálů. Dále můžeme výše uvedené údaje získávat z veřejně dostupných zdrojů, rejstříků a evidencí například z obchodního rejstříku, profesních registrů a/nebo katastru nemovitostí apod.

III.

Doba zpracování

 Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu a následně do uplynutí příslušných skartačních lhůt dle advokátních předpisů, minimálně však po dobu následujících 5 let od ukončení smluvního vztahu.

IV.

Přístup k osobním údajům

 Mimo výše uvedené advokáty mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny 3. osobám, zejména pokud to vyžaduje řádné poskytnutí právní služby, či je to z jiného důvodu nutné či vhodné.

Osobní údaje tak v rámci spolupráce mohou být poskytnuty zejména následujícím osobám:

 • Zaměstnancům či jiným externím spolupracovníkům výše uvedených advokátů (paralegal, koncipient, office manager, účetní, spolupracující advokát, atp.)
 • Znalcům
 • Notářům
 • Exekutorům
 • Soudům
 • Tlumočníkům
 • Překladatelům
 • Dalším osobám v souvislosti s poskytnutím právní služby

V.

Práva subjektu údajů

 GDPR Vám jako subjektu údajů přiznává následující práva:

Právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů: Uplatnění tohoto práva Vám umožní získat informace o tom, kdo a jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracovává. Jedná se zejména o totožnost a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně i pověřence pro ochranu osobních údajů (má-li jej správce), účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předání osobních údajů do třetích zemí, dobu uchování osobních údajů, výčet Vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace zda a jak dochází k automatizovanému zpracování a profilování.

 • Právo na přístup k osobním údajům: Uplatněním tohoto práva získáte informaci, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány a pokud ano, máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Přehled zpracovávaných osobních údajů Vám poskytneme na požádání ve formě excelové tabulky.
 • Právo na opravu: Uplatněním tohoto práva získáte možnost aktualizovat zpracovávané osobní údaje (např. v případě změny adresy bydliště), případně opravit nesprávnost v těchto údajích. V případě aktualizace i nesprávnosti provedeme příslušnou opravu bezodkladně.
 • Právo na výmaz (právo být zapomenut): Toto právo je v případě poskytování právních služeb omezeno, neboť jsme dle advokátních předpisů povinni uchovávat advokátní spis po stanovenou dobu. Právo na výmaz však plně uznáváme a Vaše žádost na uplatěnní tohoto práva bude podléhat individuálnímu posouzení. Výmaz provedeme, pokud na základě posouzení bude zjištěno, že uchovávání osobních údajů není nadále nutné.
 • Právo na omezení zpracování: V případě právních služeb lze uplatněním tohoto práva dosáhnou toho, že Vaše osobní údaje budeme zpracovávat výhradně pro nejnutnější zákonné důvody a v co nejmenším možném rozsahu.
 • Právo na přenositelnost údajů: V případě, že budete požadovat poskytnutí Vašich údajů jinému správci (např. při změně právního zastoupení), lze toho dosáhnout uplatněním tohoto práva. Vaše osobní údaje v takovém případě předáme v odpovídajícím formátu Vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.
 • Právo vznést námitku: Dovolujeme si Vás informovat, že máte právo vznést námitku proti způsobu zpracovávání osobních údajů. Pokud byste zjistili nebo pokud se domníváte, že zpracovávání Vašich osobních údajů provádíme v rozporu s právními předpisy či v rozporu s Vašimi právy na ochranu osobnosti, neváhejte se prosím na nás obrátit a požádat nás o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu. Nápravu zařídíme bezodkladně, pokud zjistíme pochybení na naší straně.
 • Právo podat stížnost Úřadu pro Ochranu osobních údajů: Dále bychom Vás rádi informovali, že máte právo kdykoliv se obrátit s Vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz/

VI.

Uplatnění práv

Veškerá výše uvedená práva můžete uplatnit telefonicky na lince +420 273 134 333, e-mailem zaslaným na adresu info@kuceralegal.cz, nebo korespondenčně na adrese naší kanceláře, Dlouhá 727/39, 110 00 Praha.

Veškerá sdělení a vyjádření k Vámi uplatněným právům poskytujeme bezplatně. Pokud by však byla žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména proto, že by se opakovala, jsme oprávněni si účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací.

V případě opakovaného uplatnění žádosti o poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů si vyhrazujeme právo z tohoto důvodu účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady.

Vyjádření a případně informace o přijatých opatřeních Vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce od doručení žádosti. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit až o dva měsíce. O případném prodloužení lhůty Vás budeme informovat.

Aktuality

Česko o podpoře elektromobility mluví, zatímco jinde konají. Kolik příležitostí si nechá MPO utéct?

Před pár lety to vypadalo, že Česko čeká jedna z největších strategických investic poslední doby: koncern Volkswagen plánoval v Česku výstavbu tzv....

Návrh zákona o hromadných žalobách zatím přináší lepší ochranu spotřebitelů jen na papíře

Poslanci se v připomínkovém řízení zabývají už třetí podobou návrhu o hromadných žalobách. Tlačí je čas - právní úprava, která...

Další selhání novely autorského zákona: Ulož.to upravilo web a na pirátském obsahu vydělává dál

Novela autorského zákona, která začala platit začátkem letošního roku, se ukazuje být krokem vedle. Narychlo přilepené pozměňovací návrhy nebyly nejlépe...

Pokud Google vypne náhledy článků, vydavatelé s tím nic nenadělají, říká právník Kučera

Více informací naleznete zde.

Placení vydavatelům za umístění ve vyhledávání a na socnetech? Cesta do pekel.

Více informací naleznete zde

Co přináší novela autorského zákona a kde jsou možná rizika?

Více informací naleznete zde. Zdroj: MediaGuru.cz - zpravodajský webe o médiích, marketingu a reklamě.

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333