Jednodušší výkon rozhodnutí v zahraničí

V roce 2010 byl proveden průzkum, z jehož výsledků se zjistilo, že až 40 % společností by bylo ochotno více expandovat na zahraniční trhy, pokud by bylo řešení přeshraničních sporů jednodušší a méně administrativně náročné.

V návaznosti na tento průzkum přistoupila EU k novelizaci komunitárního práva upravujícího výkon rozhodnutí v zahraničí.  V oblasti uznání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech se jedná primárně o nařízení Rady (ES) č. 44/2001, o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (dále jen „Nařízení Brusel I“). Nařízení Brusel I je platné od 1. 3. 2002, pro Českou republiku pak ode dne jejího vstupu do Evropské unie, tj. od dne 1. 5. 2004. Poslední novela Nařízení Brusel I nabyla účinnosti dne 10. 1. 2015 a jejím cílem bylo především „zjednodušit volný pohyb soudních rozhodnutí a posílit přístup ke spravedlnosti.“ Jak je uvedeno v preambuli zprávy Komise Evropskému parlamentu, Rady a Evropského hospodářského a sociálního výboru o uplatňování nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech ze dne 21. 4. 2009.

Co je tedy nového ve věcech výkonu rozhodnutí v zahraničí?

1.      Postup před 10. 1. 2015

Podle Nařízení Brusel I ve znění před výše uvedenou novelou je možné přistoupit k výkonu cizího rozhodnutí v jiném členském státě po splnění následujících podmínek:

a)      rozhodnutí spadá do působnosti Nařízení Brusel I;

b)     rozhodnutí je vykonatelné;

c)      vůči rozhodnutí nebyly úspěšně uplatněny důvody pro odepření jeho uznání, resp. pro odepření jeho výkonu;

Dále je nutné k výkonu cizího rozhodnutí u příslušného soudu, resp. orgánu, u něhož je v jednom členském státě žádáno o výkon rozhodnutí vydaného v jiném členském státě, předložit úřední překlad rozhodnutí společně s osvědčením jeho pravosti.

Před podáním návrhu na výkon rozhodnutí však dosud bylo nutné podat návrh na prohlášení vykonatelnosti daného rozhodnutí, tzv. exequatur. V rámci tohoto řízení příslušný soud ve zvláštním řízení ověřil, že jsou splněny podmínky výkonu rozhodnutí v cizím státě a následně rozhodnutí opatřil potvrzením vykonatelnosti. Takto potvrzenému rozhodnutí se říká evropský exekuční titul. Jedná se však o administrativně i finančně nákladný postup a s řízením o vydání evropského exekučního titulu jsou spojeny nemalé náklady.

2.      Postup po 10. 1. 2015

Novela Nařízení Brusel I vedená cílem snížit časovou a finanční náročnost a nákladnost přeshraničních sporů odstraňuje nutnost žádat o vydání evropského exekučního titulu, resp. o potvrzení rozhodnutí pro výkon v cizím státě, a nadále by měla být všechna rozhodnutí vydaná v členských státech bez dalšího uznatelná a vykonatelná v jiných členských státech, a to bez jakéhokoliv dalšího zvláštního řízení.

Pokud tedy věřitel dosáhne vydání pravomocného rozhodnutí v jednom členském státě, může jej vykonat v jakémkoli jiném členském státě, a to stejně, jako by žádal o výkon v tuzemsku. Jedinou výjimkou je nutnost pořízení úředních překladů. Ve svém důsledku tak společnosti i běžní občané budou moci své nároky uplatňovat v zahraničí rychleji, snadněji a bez nákladů na řízení o vydání evropského exekučního titulu.

Novela Nařízení Brusel I přináší i další novinky, jejichž popis by však již přesáhl rozsah tohoto článku. Pouze ve stručnosti však lze zmínit zvýšení ochrany spotřebitele při nákupu v jiném než domovském členském státě. Dosud spotřebitelé nemohli uplatnit svá práva při nákupu zboží od obchodníka se sídlem v zemi mimo EU, který však své zboží prodává v členském státě. V důsledku novely se v těchto případech mohou nyní spotřebitelé obracet přímo na svůj domácí soud a nebudou nuceni spor řešit u cizího soudu.

Novela také umožní zaměstnancům pracujícím v členských zemích vést spor se svými zaměstnavateli, sídlícími mimo země EU, a to v místě, kde obvykle pracují.

3.      Závěr

S ohledem na výše uvedené lze shrnout, že novelou Nařízení Brusel I byl naplněn její základní cíl, tedy zjednodušení, zlevnění a zrychlení procesu uznávání a výkonu rozhodnutí vydaných v jednom členském státě na území jiného členského státu, a to především odstraněním nutnosti pořízení prohlášení vykonatelnosti.

 Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

 

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333