Platforma pro řešení sporů online

Evropská komise v únoru zprovoznila novou platformu, díky níž mohou obchodníci a spotřebitelé on-line řešit své spory týkající se nákupů na internetu, a to jak nákupů tuzemských, tak přeshraničních.

Jedná se o jednotné kontaktní místo, které jak spotřebitelům, tak obchodníkům umožňuje řešení jejich sporů z nákupů po internetu, přičemž vlastní řešení sporu probíhá u vnitrostátních subjektů alternativního řešení sporů, které si zvolí jednotlivé členské státy. Jedná se o více než sto různých subjektů, přičemž v České republice jsou těmito subjekty napojenými na platformu finanční arbitr, Česká advokátní komora, Česká obchodní inspekce a Český telekomunikační úřad.

Strany sporu se musí na volbě subjektu, který bude spor řešit, dohodnout, jinak spor nebude prostřednictvím platformy řešen. Pokud tedy jedna strana nebude s alternativním způsobem řešení sporu souhlasit, nebude takové řešení možné.

Využití platformy je možné ve všech státech Evropské Unie s výjimkou Chorvatska, Lucemburska, Polska, Rumunska a Španělska, v nichž dosud na platformu není napojen žádný subjekt alternativního řešení sporů. Spory mezi spotřebiteli a obchodníky v těchto státech tedy dosud není možné řešit prostřednictvím platformy, Komise nicméně apeluje na členské státy, aby příslušné subjekty na platformu napojily. Lze proto předpokládat, že do budoucna bude využití platformy možné ve všech členských státech EU.

Cílem platformy je snížit finanční i časové náklady na řešení sporů, zvýšit důvěru spotřebitelů při nákupech on-line a podpořit podnikatele při prodeji zboží do zahraničí.

Tohoto cíle má platforma dosáhnout zejména následujícími prostředky:

• Platforma je snadno ovladatelná a přístupná ze všech typů zařízení. Vyplnit příslušný formulář je možné ve třech snadných krocích.

• Celý spor může být řešen on-line, není nutné zasílat písemnosti, ani se účastnit jednání před příslušným orgánem.

• Platforma je mnohojazyčná, přičemž její součástí je rovněž překladatelská služba. Spor je tak možné vést v rodném jazyce.

• Průměrné řešení sporu trvá 90 dní, což je oproti soudnímu řízení značná časová úspora.

Platforma nabízí možnost alternativního řešení sporů, které existuje vedle možnosti soudního řízení, soudní řízení je však zpravidla výrazně delší a nákladnější. Podle statistik je pak s výsledkem soudního řízení spokojeno pouze 45 % spotřebitelů, zatímco u alternativních metod spokojenost spotřebitelů dosahuje 70 %.

Platformu tak lze vnímat jako vhodný nástroj pro řešení zejména přeshraničních sporů při prodeji a nákupů zboží on-line, kdy časové, administrativní a finanční náklady na vedení soudního sporu často přesahují vlastní hodnotu sporu, a proto tyto spory zůstávají z převážné většiny neřešeny.

Celé řešení sporu pak probíhá online, a to v následujících čtyřech krocích:

1. Podání stížnosti
Spotřebitel nebo podnikatel vyplní a podá online formulář na stránkách platformy.

2. Dohoda ohledně subjektu pro řešení sporů
Strany sporu se dohodnou, který ze subjektů alternativního řešení sporů napojený na platformu bude spor rozhodovat. Nedohodnou-li se strany do 30 dní od podání stížnosti, stížnost nebude projednána.

3. Vyřizování stížnosti subjektem pro řešení sporů
Subjekt pro řešení sporů má tři týdny na to, aby rozhodl, zda je k řešení sporu kompetentní a toto rozhodnutí stranám zaslal.

4. Řešení a uzavření stížnosti
Subjekt spor vyřeší online na základě stranami předložených informací a dokumentů. Spor je zpravidla vyřešen do devadesáti dnů.

Platformu je možné nalézt na následujícím odkaze:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333