Akční plán Evropské komise ke zvýšení ochrany práv duševního vlastnictví

Porušování práv duševního vlastnictví je stále rostoucím problémem postihující nejen podnikatele v EU. Zatímco ještě v roce 2005 bylo při kontrolách na hranicích odhaleno 27 000 případů, kde existovala podezření na porušování práv duševního vlastnictví, v roce 2012 již toto číslo překročilo 90 000. OECD odhaduje, že světová ekonomika porušování práv duševního vlastnictví přichází ročně o cca 200 miliard eur.

Evropská komise proto přijala Akční plán EU týkající se porušování práv duševního vlastnictví v EU a Strategii ochrany a prosazování práv duševního vlastnictví ve třetích zemích, jejichž cílem je posílit ochranu práv duševního vlastnictví a usnadnit poškozeným subjektům postup při vymáhání těchto práv.

Akční plán se zaměřuje na porušování práv duševního vlastnictví v komerčním prostředí a zavádí opatření usnadňující odhalování takového porušování i jeho následné odstraňování. Opatření akčního plánu prosazují přístup založený na sledování peněz, který směřuje na zbavení příjmů těch, kdo jednají nezákonně v komerčním měřítku a nikoliv na penalizaci jednotlivců, kteří často nevědomky porušují práva duševního vlastnictví.

Akční plán chce svými opatřeními dosáhnout především následujících cílů:

  • zapojit do dialogu zainteresované subjekty (např. on-line reklamní agentury a poskytovatele platebních služeb) s cílem snížit zisky plynoucí z porušování práv v komerčním měřítku na internetu;
  • podpořit zejména formou školení a konzultací režim náležité péče u subjektů zabývajícími se výrobou zboží s vysokou mírou duševního vlastnictví, jelikož zodpovědný audit dodavatelského řetězce vlastní činnost směřující k odhalování a zamezování zásahů do práv duševního vlastnictví výrazně snižují riziko porušování těchto práv;
  • pomoct malým podnikům účinněji vymáhat jejich práva duševního vlastnictví tím, že usnadní uplatňování nároků v soudním řízení. Za tím účelem se Komise nejprve zaměří na vnitrostátní programy, které budou malým a středním podnikům přímo pomáhat v přístupu k soudním systémům;
  • zlepšit spolupráci mezi členskými státy a usnadnit výměnu osvědčených postupů;
  • poskytnout orgánům členských států rozsáhlý program školení, aby bylo možné v celé EU rychleji použít preventivní opatření proti porušování práv duševního vlastnictví v komerčním měřítku a identifikovat překážky v přeshraniční spolupráci. 

Strategie se pak především snaží posílit ochranu práv duševního vlastnictví ve vztahu ke třetím zemím (tj. zemím mimo EU) a zabraňovat obchodování se zbožím porušujícím tato práva.

Komise v rámci Strategie navrhuje zaměřit se při zvyšování ochrany práv duševního vlastnictví na následující kroky:

  • usilovat o zlepšení mezinárodní úpravy práv duševního vlastnictví a zajistit, aby obchodních dohody obsahovaly přiměřenou a účinnou ochranu jejich držitelů;
  • spolupracovat s partnerskými zeměmi formou dialogu o duševním vlastnictví a prostřednictvím pracovních skupin na řešení systémových otázek duševního vlastnictví a zásadních nedostatků v jejich systémech práva duševního vlastnictví;
  • provádět pravidelné průzkumy za účelem vytvoření seznamu „prioritních zemí“, na které musí EU svá opatření zaměřit;
  • prakticky pomáhat malým a středním podnikům a držitelům práv prostřednictvím projektů, jako jsou např. asistenční služby pro otázky práv duševního vlastnictví, a současně prověřovat a posilovat příslušné odborné znalosti na zastoupeních EU a členských států ve třetích zemích;
  • poskytovat třetím zemím vhodné programy technické pomoci a zvyšovat povědomí o nich (např. školeními, budováním kapacit, poradenstvím, jak nejlépe využít aktiv, která představuje duševní vlastnictví). 

Konkrétní legislativní a jiná opatření v rámci výše uvedených kroků začnou být postupně přijímána a realizována již v letech 2014 a 2015.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel.: + 420 604 242 241.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333