Problémy akciové společnosti se základním kapitálem

V souvislosti s účinností zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) vyvstala sporná otázka pro akciové společností se základním kapitálem nižším než 2.000.000,- Kč, a to, zda jsou povinny v souvislosti s novou právní úpravou povinny zvýšit svůj základní kapitál na ZOK požadovanou výši 2.000.000,- Kč.

1.Historie základního kapitálu akciové společnosti 

Pro připomenutí je vhodné učinit menší historický exkurz. Do 31. 12. 2000 byla pro akciové společnosti povinná výše základního jmění 1.000.000,- Kč. Základní jmění bylo dle tehdejší právní úpravy ekvivalentem základního kapitálu.

Přechodné ustanovení čl. VIII bod 18 této novely však umožňovalo akciovým společnostem se základním kapitálem 1.000.000,- Kč ponechat si základní kapitál v této výši. Byla pouze stanovena povinnost provést zvýšení základního kapitálu alespoň na 2.000.000,- Kč v případě, kdy společnost zamýšlela jakékoliv zvýšení základního kapitálu provést.

ZOK pak stanovuje minimální výši základního kapitálu u akciových společností v § 246 odst. 2 na 2.000.000,- Kč, tedy stejně jako za účinnosti zrušeného obchodního zákoníku. ZOK však na rozdíl od obchodního zákoníku umožňuje vyjádření základního kapitálu v eurech, a to konkrétně částkou 80.000,- EUR. Jedná se bezpochyby o ustanovení kogentní.

2.Povinnost zvýšit základní kapitál?

Každá společnost musí nejpozději do 30. 6. 2014 přizpůsobit své zakladatelské dokumenty kogentním ustanovením ZOK, dle § 777 odst. 2 ZOK. Vzniká tedy otázka, zda v rámci tohoto přizpůsobení je dána i povinnost akciové společnosti se základním kapitálem 1.000.000,- Kč zvýšit tento základní kapitál na ZOK požadovaných 2.000.000,- Kč.

Na tuto otázku se nyní pokouší odpovědět Výkladové stanovisko č. 31 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy (dále jen „KANCL“) při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 25. 6. 2014 (dále jen „Stanovisko“).

Stanovisko dospívá poměrně k jednoznačnému závěru, a to:

„Na akciové společnosti vzniklé před 31. 12. 2000, jejichž základní kapitál nedosahuje k 1. 1. 2014 výše 2 mil. Kč, se i po 31. 12. 2013 vztahuje čl. VIII bod 18 zákona č. 370/2000 Sb., a proto nejsou povinny zvýšit základní kapitál na 2 mil. Kč ve lhůtě stanovené v § 777 odst. 2 ZOK.“  

Relativně jednoznačný závěr má však poněkud zvláštní odůvodnění, tedy že jakýmsi způsobem „přežívá“ novela č. 370/2000 Sb., která zbavuje akciové společnosti se základním kapitálem 1.000.000,- Kč povinnosti zvýšit svůj základní kapitál. Je sice pravdou, že tato novela nebyla zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „NOZ“) zrušena (resp. byla zrušena pouze částečně), nicméně obchodní zákoník zrušen byl. Povinnost mít základní kapitál 2.000.000,- Kč nyní stanovuje ZOK, nikoliv obchodní zákoník. Tato novela pak stanovovala výjimku pouze výslovně pro obchodní zákoník a na ZOK žádným způsobem nedopadá. Jiný předpis, který by stanovoval podobnou výjimku i pro povinnost dle ZOK neexistuje. Z čeho pak KANCL dovozuje možnost aplikace novely na ZOK ve Stanovisku uvedeno není.

Zde je tedy na místě upozornit, že Stanovisko není nikterak právně závazné a ze současné právní úpravy žádná výjimka z povinnosti mít základní kapitál ve výši požadované ZOK nevyplývá. Jakýkoliv soud tedy může akciovou společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč vyzvat, aby uvedla základní kapitál do souladu s kogentním ustanovením § 246 odst. 2 ZOK.

Stanovisko postrádá rozumné právní odůvodnění závěru v něm obsaženého a nelze na něj spoléhat. Akciovým společnostem se základním kapitálem 1.000.000,- Kč tak lze pro zachování maximální právní jistoty doporučit zvýšení základního kapitálu na 2.000.000,- Kč, je-li to pro ně únosné.

Rovněž je vhodné se pozastavit nad skutečností, že Stanovisko se vyjadřuje pouze k povinnosti dle § 777 odst. 2 ZOK, nicméně již nic neříká k možnosti využití práva podřídit se ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK.

Nabízí se tedy otázka, zda se může akciová společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč podřídit ZOK jako celku, přestože ZOK vyžaduje základní kapitál 2.000.000,- Kč. Logikou Stanoviska by se chtělo říci, že ano, neboť tato výjimka má vyplývat z nezrušené novely. Ovšem jak je uvedeno výše, takový závěr je zcela neopodstatněný a z právní úpravy nevyplývá, jak Stanovisko mylně uvádí.

Pokud se tedy akciová společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč podřídí ZOK jako celku dle § 777 odst. 5 ZOK a rejstříkový soud ji vyzve, aby uvedla základní kapitál do souladu se ZOK, nebude se moci tato společnost opírat ani o výše uvedené Stanovisko, které se (i) k možnosti provést opt-in dle § 777 odst. 5 ZOK vůbec nevyjadřuje a (ii) předkládá neopodstatněný závěr k výjimce pro akciové společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč.

3. Závěr

Na místě je zcela určitě novelizace ZOK a zakotvení této výjimky přímo v ZOK. Dokud se tak nestane, jsou akciové společnost se základním kapitálem 1.000.000,- Kč právně v nejistém postavení a vystavují se riziku, že je soudy budou nutit základní kapitál zvýšit. S ohledem na to, že lhůta pro přizpůsobení se ZOK již uplynula (30. 6. 2014), mohl by tento požadavek některé společnosti, které na Stanovisko spoléhají, dostat do výrazných problémů a nevyhovění výzvě soudu by mohlo mít za následek až nucené zrušení společnosti (viz § 777 odst. 2 ZOK).

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel.: + 420 604 242 241.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333