Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

NOZ – právo stavby

Autor: Jiří Kučera | 23.2.2018

1. Superficies solo cedit Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) s účinností od 1. 1. 2014 zavedl tzv. zásadu superficies solo cedit („povrch ustupuje půdě“), podle níž vše, co je pevně spjaté s pozemkem, tedy i stavba, se stává jeho součástí (tato zásada se však neuplatní pro stavby postavené na cizím pozemku do 31.…

Novela insolvenčního zákona – zpřístupnění oddlužení

Autor: Jiří Kučera | 23.2.2018

1. Úvod Vláda dne 16. 1. 2018 schválila návrh zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, která zásadním způsobem upravuje podmínky pro oddlužení. Oddlužení je jedním z možných řešení úpadku dlužníka, tj. situace kdy má dlužník více věřitelů, je v prodlení s plněním svých závazků (dluhů) a tyto závazky není schopný splnit. Podstata stávajícího modelu oddlužení spočívá ve…

Ekonomicky závislý rozhodce není nezávislý rozhodce

Autor: Jiří Kučera | 23.2.2018

1 . Úvod Krajský soud v Praze dne 24. srpna 2017 pod číslem jednacím 28 Co 263/2017-103 rozhodl o zastavení exekuce vedené úvěrovou společností vůči svému dlužníku. Tento rozsudek by z důvodů níže v tomto článku uvedených mohl otevřít cestu k zastavení desítek tisíc exekucí, které do této doby nebylo možné napadnout. V daném případě byla klíčová otázka platnosti…

K&A připravila pro klienta česko-německé joint venture podniků v oblast Energy Storage Solution

Autor: Jiří Kučera | 23.9.2017

Newsletter 7.9.2017

Autor: Jiří Kučera | 7.9.2017

Postavení člena statutárního orgánu bez smlouvy o výkonu funkce

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“) přinesl nejen novou úpravu odpovědnosti statutárních orgánů, ale rovněž nová pravidla pro výkon jejich funkcí. ZOK klade zvláštní důraz na odměňování členů statutárních orgánů a stanovuje relativně přísná pravidla, jejichž nedodržení je sankcionováno fikcí bezplatnosti výkonu této funkce (viz § 59…

Právo robotiky na obzoru

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Nacházíme se v období nazývaném jako čtvrtá průmyslová revoluce, které se vyznačuje rychlým nástupem automatizované techniky ovládané zcela umělou inteligencí. Tito tzv. roboti již nyní nahrazují lidskou pracovní sílu v mnoha oborech. Je tedy zcela nevyhnutelné, aby právo reagovalo na tuto celospolečenskou situaci a byla přijata adekvátní právní úprava reflektující konkrétní specifika masového užívání nových…

Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Oprávnění pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby upravuje § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle tohoto ustanovení je pronajímatel oprávněn nájem takto vypovědět v případě, že nájemce porušuje některou ze svých povinností zvlášť závažným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména neuhrazení nájemného a nákladů na služby za dobu…

Novela zákoníku práce

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší právní úpravy s judikaturou a právními předpisy EU. Zákoník práce byl od svého vzniku již 39 krát novelizován, poslední velkou novelou byl zákon č. 303/2013 Sb., přijatý s cílem přizpůsobit ostatní právní předpisy nové soukromoprávní úpravě. Současná…

Nová úprava odpovědnosti za vady

Autor: Jiří Kučera | 16.2.2017

Nová úprava odpovědnosti za vady a záruk dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) doznala mnohé změny. V duchu odstranění dvojkolejnosti právní úpravy dochází i v této oblasti k sjednocení úpravy práva obchodního a občanského a nová úprava je tak univerzálně použitelná bez ohledu na povahu subjektů právního vztahu. Sjednocení právní úpravy však přineslo značnou…

Please enter your name.
Please enter a valid email address.
Please type your message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město