Evropská komise požaduje po Airbnb změny podmínek

1. Úvod

Evropská komise dospěla k závěru, že Airbnb porušuje směrnice o nekalých obchodních podmínkách, směrnice o nepřiměřených smluvních podmínkách a nařízení o uznávání a výkonu rozhodnutí.

Komise, společně s úřady pro ochranu spotřebitele, proto vyzvaly Airbnb k provedení změn. Airbnb má návrh změn předložit do konce srpna. Nepředloží-li Airbnb návrhy, nebo nebude-li Komise považovat tyto návrhy za dostatečné, může Airbnb čelit právním důsledkům.

2. Porušení práva EU

 a) Netransparentní ceny

 Při vyhledávání ubytování jsou na hlavní straně zobrazeny nabídky včetně uvedení ceny za noc. Úplně na spodu vyhledávací stránky je pak uvedeno, že pro zobrazení úplné ceny je zapotřebí zadat konkrétní data, že budou použity dodatečné poplatky a že po přihlášení mohou být přidány daně.

Zobrazená cena tedy neobsahuje poplatky Airbnb, které se zpravidla pohybují v rozmezí 6-12 % a daně, které Airbnb v určitých lokalitách rovněž strhává. V některých případech je k cenám nabízeným na vyhledávací stránce přičítán také poplatek za úklid a podobně.

Cena, která je pak uvedena na stránce s rezervací ubytování, je tedy zpravidla vyšší, než cena, kterou Airbnb nabízí na vyhledávací stránce.

Komise a příslušné dohledové úřady tedy vyžadují, aby cena uvedená na vyhledávací stránce obsahovala veškeré poplatky, a pokud není přesné vyčíslení těchto poplatků možné předem, mají být spotřebitelé upozorněni na existenci těchto poplatků a způsob jejich vypočtení.

Upozornění na možné další poplatky uvedené pouze na spodu vyhledávací stránky, tj. mimo vlastní zobrazení cen, pak není považováno za dostatečné.

Airbnb tedy bude muset předložit návrh, díky kterému budou ceny za ubytování transparentně zobrazeny již při první nabídce, tj. při vyhledávání ubytování.

b) Rozlišování mezi soukromými a profesionálními poskytovateli

Aribnb v nabídkách ubytování nerozlišuje, zda je poskytovatel profesionální podnikatel, nebo soukromá nepodnikatelská osoba.

Směrnice o nekalých praktikách přitom považuje za nekalou takovou praktiku, kdy podnikatel uvádí spotřebitele v omyl ohledně charakteru jeho činnosti, tj. zda se jedná o podnikatele či nikoliv. Nerozlišování mezi podnikateli a nepodnikateli nabízejícími ubytování pak může vést právě k takovému uvedení spotřebitele v omyl.

Rozlišení mezi podnikatelskými a nepodnikatelskými poskytovateli ubytování pak může být klíčové při rozhodování spotřebitele o tom, jaké ubytování si zvolí. Toto rozlišení má také zásadní vliv na postavení spotřebitele, neboť ve vztahu k profesionálním poskytovatelům ubytování náleží ubytovaným spotřebitelská ochrana, zatímco v případě ubytování soukromou nepodnikatelskou osobou takovou ochranu nemá, neboť se nejedná o vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem.

Airbnb tedy bude muset změnit způsob, jakým jsou nabídky zobrazovány, a to tak, aby byly jednoznačně rozlišovány nabídky od podnikatelů a nepodnikatelů. Tato změna se tedy dotkne i poskytovatelů ubytování, kteří budou muset povinně uvádět, zda jsou podnikatelé či nikoliv.

c) Další vady smluvních podmínek

Smluvní podmínky Airbnb (dále jen „SP“) obsahují mnohá ujednání, která jsou v rozporu s právem EU. Některá z těchto ujednání přitom výrazně zasahují do práv spotřebitelů. Pro odstranění těchto nedostatků musí Airbnb provést změny v následujících oblastech:

 • Příslušnost soudů. SP používají nejasnou formulaci a uvádí tak spotřebitele v omyl, že v rozporu s právem EU spotřebitel nemá právo uplatnit svá práva u soudu ve státě, v němž má spotřebitel domicil.

Airbnb je proto povinna tuto formulaci odstranit.

 • Podmínky závazné i po ukončení smlouvy. SP obsahují ujednání, že podmínky, které by měly být důvodně použitelné i po ukončení smlouvy, zůstanou i nadále účinné. SP však neobsahují žádný způsob, jakým by mělo být určeno, která taková ustanovení zůstanou v účinnosti, ani jakým způsobem by měla být určena. Aribnb tak o takových ustanoveních nepřípustně rozhoduje jednostranně.

Airbnb tedy musí jednoznačně vymezit, která ustanovení SP by měla být účinná i po ukončení smlouvy a rozumně zdůvodnit proč.

 • Limitace odpovědnosti. SP výrazně limitují odpovědnost Airbnb a poskytovatelů ubytování. Airbnb však nemůže spotřebitele zbavovat jejich základního práva na žalobu vůči hostiteli v případě osobní újmy nebo jiné škody.
 • Změna podmínek. SP umožňují jednostrannou změnu podmínek, včetně poplatků, aniž by umožňovala odstoupit od smlouvy.

Airbnb však nemůže jednostranně měnit smluvní podmínky, aniž by spotřebitele předem jasně informovala a dala jim možnost odstoupit od smlouvy.

 • Ukončení či pozastavení smlouvy. Možnosti ukončení či pozastavení smlouvy ze strany Airbnb by měly být zákazníkovi vysvětleny. Ukončení či pozastavení smlouvy by mělo se řídit jasnými pravidly a nesmí spotřebitele zbavovat práva na přiměřenou náhradu škody nebo práva na opravný prostředek.
 • Vracení peněz. Politika Airbnb týkající se vracení peněz, odškodnění a vymáhání náhrady škody by měla být jasně definována a neměla by zbavovat spotřebitele práva na využití dostupných opravných prostředků.

3. Závěr

Z výše řečeného je zřejmé, že Airbnb porušuje celou řadu povinností ukládaných předpisy EU a smluvní podmínky, i samotnou platformu čekají výrazné změny.

Většina z těchto změn se dotkne pouze spotřebitelů – ubytovaných, některé se však dotknou i práv a povinností ubytovatelů.

Výraznou změnou bude zejména povinné rozlišování mezi podnikateli a nepodnikateli a povinné uvádění veškerých poplatků již v úvodní nabídkové ceně.

Nejistotu ve vztazích mezi ubytovanými a ubytovateli pak může zhojit odstranění některých smluvních ujednáních rozporných s právem EU, zejména co do limitace odpovědnosti.

Konkrétní návrh na odstranění výše popsaných nedostatků však bude Airbnb teprve předkládat, následně je musí schválit Komise a příslušné orgány. Teprve poté Airbnb přistoupí k implementaci těchto opatření. Lze proto očekávat, že k příslušným změnám dojde nedříve, než za několik měsíců.

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Napsal: Jiří Kučera

  Máte dotazy na naše služby?

  Ozvěte se nám ještě dnes

  +420 273 134 333