Novela zákona o veřejných zakázkách

Dne 6. 3. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 40/2015 Sb., který novelizuje zákon č. 137/2006, o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“).

Mezi hlavní změny, které tato novela ZVZ přináší, patří především odstranění povinnosti zrušit zadávací řízení, byla-li podána nebo zbude-li jen jedna nabídka, a možnost v takovém zadávacím řízení pokračovat. Dále byla rozšířena hodnotící kritéria o posuzování organizace, kvalifikace a zkušeností osob, zapojených o plnění veřejné zakázky; novela pak přinesla též několik menších změn, které budou rozvedeny níže.

1.      Zadávací řízení s jediným uchazečem

Dosavadní úprava stanovila v § 71 a § 84 ZVZ zadavateli povinnost zrušit zadávací řízení v případě, že byla podána pouze jedna nabídka, či po vyloučení ostatních uchazečů zbyla pouze jedna nabídka. Novela tato problematická ustanovení vypouští bez náhrady, a umožňuje tak zadavatelům pokračovat v zadávacím řízení i s jedním uchazečem.

Paradoxem je, že dosavadní úprava si kladla za cíl zvýšení konkurenceschopnosti nabídek a motivaci zadavatelů k tomu, aby zmírňovali podmínky zadávacího řízení a otevírali je většímu počtu uchazečů; situace pak ovšem vedla k tomu, že byly uzavírány kartelové dohody pouze za účelem plurality nabídek, či vytvářeny jakési fiktivní druhé nabídky jen proto, aby zadávací řízení zrušeno nebylo.

Tato změna je tedy přínosná jak pro zadavatele, tak pro dodavatele, neboť v praxi se často do zadávacího řízení přihlásil jediný uchazeč, zejména v oblastech s velmi omezenou konkurencí, a takové řízení pak muselo být zrušeno a opětovně vyhlášeno, což byla pro zadavatele u dodavatele časově, administrativně i finančně náročné.

2.      Hodnotící kritéria

Mezi hodnotící kritéria stanovená v § 78 odst. 4 byly nově též zařazeny organizace, kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky, pokud mají významný dopad na její plnění. Podle důvodové zprávy by tato úprava měla primárně směřovat na zakázky na tzv. intelektuální služby a specializované řemeslné činnosti, jakými se mají rozumět zejm. služby konzultantů, architektů, projektantů nebo restaurátorů. Ve vztahu k zakázkám na stavební práce, by dle důvodové zprávy bylo toto kritérium uplatnitelné jen tehdy, byly-li by kombinovány s uvedenými intelektuálními službami.

Toto nové kritérium svádí k tomu, aby bylo uváděno jako tzv. subjektivní kritérium, tedy bez přesné specifikace požadované kvalifikace či zkušeností. Takové vymezení pak klade velké nároky na odůvodnění veřejné zakázky zadavatelem, a to zejména ve vztahu k zásadě rovného zacházení a zákazu diskriminace. Vhodnější bude vymezit jej jako kritérium objektivní, přesným číselným vyjádřením požadovaných zkušeností např. léty praxe v oboru, či kvalifikace stupni na bodové škále.

Sporná je také otázka „významného dopadu na plnění veřejné zakázky“, tedy jak jej vymezit a jak odůvodnit použití tohoto hodnotícího kritéria tak, aby zadávací řízení kvůli jeho použití nemohlo být napadeno v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“).

Nevýhodou použití tohoto kritéria pak může být rovněž zvýšení administrativní zátěže pro zadavatele, a to jak ohledně přípravy zadávací dokumentace, tak ve vlastním zadávacím řízení, kdy lze očekávat větší množství žádostí o dodatečné informace či námitek uchazečů.

I přesto však může být použití tohoto hodnotícího kritéria pro zadavatele přínosné, kdy kvalita poskytovaných služeb zpravidla ve velké míře závisí na kvalifikaci a zkušenostech osob, které tyto služby poskytují. Lze očekávat také zvýšení kvality služeb poskytovaných při takových zakázkách, neboť uchazeči budou motivováni k tomu, aby do realizačního týmu zařadili své nejzkušenější a nejkvalifikovanější pracovníky.

3.      Další změny

Změna se dotkla též podmínek pro zadávání zakázek v jednacím řízení bez uveřejnění pro zakázku na dodatečné stavební práce (tzv. vícepráce), kdy dosud zákon zadání takových prací připouštěl, byla-li jejich potřeba vyvolána objektivně nepředvídanými okolnostmi. Pokud tedy došlo k potřebě zadání víceprací z důvodu např. chyby v projektové dokumentaci zpracované autorizovaným architektem, zadavatel by nemohl vícepráce v jednacím řízení bez uveřejnění zadat, protože objektivně bylo možné tuto chybu odhalit.

Novela proto tento přehnaně přísný požadavek zmírňuje a umožňuje zadání víceprací v případech, kdy byla jejich potřeba vyvolána okolnostmi, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Ve výše uvedeném případě by tedy již bylo možné vícepráce zadat, neboť využití služeb autorizovaného architekta je nepochybně vynaložením náležité péče.

Novelou byla zvýšena rovněž maximální výše takto zadaných víceprací, a to z původních 20 % ceny původní zakázky na 30 %. Zadavatelé tak mají větší prostor pro zadávání víceprací.

Konečně se novela též výrazně dotýká řízení o přezkoumání postupu zadavatele u ÚOHS, kdy přináší velké množství změn tohoto řízení. Namátkou lze zmínit např. povinnost k návrhu na zahájení řízení doložit písemné důkazní prostředky v elektronické formě, návrh podat výhradně datovou zprávou nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, a zákaz návrh po podání jakkoli měnit nebo doplňovat, neboť k takovým změnám Úřad nepřihlédne.

4.      Závěr

Novelu zákona o veřejných zakázkách lze hodnotit jako přínosnou jak pro zadavatele, tak dodavatele, jejím hlavním důsledkem je především snížení administrativní zátěže zadavatele a odstranění nevyhovující situace v případě podání nabídky jediným uchazečem.

Přínosné je rovněž rozšíření okruhu hodnotících kritérií o organizaci, kvalifikaci a zkušenosti pracovníků, jelikož byla-li dosud hlavním kritériem nabídková cena, ta ne vždy neodrážela též kvalitu celé zakázky a realizačního týmu. Využití tohoto kritéria však zátěž zadavatele zároveň zvyšuje, kdy klade větší nároky na odůvodnění veřejné zakázky a zadavatelům pravděpodobně přinese zvýšené množství žádostí o informace a námitek uchazečů. Z dlouhodobého hlediska by však jeho využití mělo vést ke snaze uchazečů na co nejkvalifikovanější realizační tým a tím i k zvyšování kvality zakázek obecně.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333