Novela ZOK přináší od ledna významné změny

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost novela zákona o obchodních korporacích, která přináší několik významných změn.

Novela však nepřináší důležité změny pouze do budoucna, ale může se dotknout i stávajících obchodních korporací, které jsou povinny se novele přizpůsobit. V některým případech k tomu mají dokonce i jen velice krátké lhůty (3 měsíce od účinnosti novely).

Popis vybraných změn a jejich dopadů můžete nalézt v následujícím článku.

  • Úvod

Dne 1. ledna 2021 nabude účinnosti novela zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“), který přinese do korporátního práva několik významných změn.

Novela však nepřináší důležité změny pouze do budoucna, ale může se dotknout i stávajících obchodních korporací.

Podle přechodných ustanovení novely totiž s účinností novely pozbývají závaznosti ustanovení společenských smluv obchodních korporací, přičemž korporace jsou povinny uvést své společenské smlouvy do souladu s novelou do 1 roku od účinnosti novely, tj. do 31. 12. 2021.

Zápis nových skutečností či založení nových listin, které se podle stávající úpravy nezapisují či nezakládají, jsou pak obchodní korporace povinny provést do 6 měsíců od účinnosti novely, tj. do 30. 6. 2021.

Pro zápis zmocněnce právnické osoby, která je členem statutárního orgánu, je pak stanovena dokonce jen lhůta 3 měsíce, tj. do 31. 3. 2021 (k tomu podrobněji viz níže).

Všechny stávající korporace by tedy měly zkontrolovat své společenské smlouvy a případně je uvést do souladu s novelou.

Níže si vám dovolujeme prezentovat velice stručné shrnutí vybraných bodů novely. Upozorňujeme, že popis změn zavedených novelou není úplný.

  • Rozdělení zisku (§ 34 a § 40 ZOK)

Zisk se vyplácí na základě účetní závěrky schválené nejvyšším orgánem. Stávající úprava však nestanoví maximální lhůtu, která může od sestavení nebo schválení účetní závěrky uplynout.

Novela tento nedostatek dosud překlenovaný judikaturou odstraňuje a výslovně stanoví, že na základě schválené účetní závěrky lze rozdělit zisk a jiné vlastní zdroje pouze do konce účetního období následujícího po účetním období, za něž byla účetní závěrka sestavena.

Novela dále rozšiřuje tzv. bilanční test při rozdělování zisku, který dříve platil pouze pro akciovou společnost a společnost s ručením omezeným, také na družstva. Zároveň zavádí povinnost provádět bilanční test při rozdělování jiných vlastních zdrojů, která dříve platila pouze pro a.s., také pro s.r.o. a družstva.

Bilanční test spočívá v tom, že kapitálová společnost (s.r.o. a a.s.) a družstvo nesmí rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z účetní závěrky nebo vlastní kapitál po rozdělení zisku sníží pod výši základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákona nebo společenské smlouvy rozdělit. Rozhodnutí nejvyššího orgánu učiněné v rozporu s tímto bilančním testem nemá právní účinky, hledí se tedy na něj, jako kdyby vůbec nebylo přijato.

Při rozdělování zisku po účinnosti novely je tedy zapotřebí dbát již nových rozšířených pravidel.

  • Právnická osoba jako člen statutárního orgánu (§ 46 ZOK)

Podle stávající úpravy si právnická osoba, která je členem orgánu jiné právnické osoby, zmocní fyzickou osobu jako zástupce v orgánu. Pokud však zástupce nezmocní, zastupuje ji její statutární orgán. To pak může vést k dalšímu řetězení, je-li členem takového statutárního orgánu další právnická osoba.

Novela tento postup zásadně mění a stanoví, že právnická osoba, která je členem voleného orgánu, musí bez zbytečného odkladu po zvolení zmocnit jedinou fyzickou osobu jako zástupce.

Bez zvolení a zápisu zástupce nelze právnickou osobu jako člena orgánu zapsat do obchodního rejstříku.

Nebude-li zástupce zvolen ani do tří měsíců od volby právnické osoby za člena orgánu, členství právnické osoby v tomto orgánu ze zákona zaniká.

Nezvolení zástupce tedy má pro právnickou osobu závažné důsledky.

Všechny právnické osoby, které mají ve svých orgánech jiné právnické osoby, by tedy měly neprodleně zmocněnce zvolit a zapsat do obchodního rejstříku. Zákon k tomu stanoví lhůtu do 31. 3. 2021, nebude-li zástupce v této lhůtě zapsán, členství právnické osoby v orgánu zaniká.

  • Smlouva o výkonu funkce (§ 59 ZOK)

Důležité změny se dočkaly také důsledky neschválení smlouvy o výkonu funkce nejvyšším orgánem společnosti.

Podle stávající právní úpravy je smlouva o výkonu funkce, která nebyla schválena nejvyšším orgánem korporace, relativně neplatná. To znamená, že smlouva je platná a v platnosti také zůstane, pokud se některá ze stran (tj. společnost nebo člen orgánu) neplatnosti nedovolá.

Smlouva tedy podle stávající úpravy může být platná po celou dobu účinnosti, a to i bez jejího schválení nejvyšším orgánem.

Novela však tento přístup zásadním způsobem mění, když stanoví, že smlouva bez schválení nemůže nabýt účinnosti. Na neschválenou smlouvu by se tedy až do okamžiku jejího schválení hledělo, jako kdyby nebyla uzavřena.

  • Změna v monistickém systému právnických osob (§456 a následující ZOK)

Zásadní změnou prochází také úprava monistického systému.

Stávající úprava monistického systému nebyla úplná, když i monistický systém obsahoval dualitu orgánů – správní radu a jím voleného statutárního ředitele.

Novela zavádí úplný monistický systém, když úpravu statutárního ředitele zcela odstraňuje. Novela dokonce odstraňuje i stávající úpravu předsedy správní rady. Správní rada je tak po novele skutečně jediným statutárním orgánem akciové společnosti s monistickým systémem.

Po účinnosti novely tedy již statutárním orgánem nebude statutární ředitel, ale vždy správní rada jako celek.

  • Závěr

Novela ZOK s sebou přináší řadu významných změn. Tyto změny se přitom dotýkají i již existujících korporací, které jsou povinny provést změnu svých společenských smluv (jsou-li v rozporu s novelou) a zároveň zapsat do obchodního rejstříku nové dosud nezapisované skutečnosti.

Novela se však dotýká i dalších oblastí, např. platnosti a účinnosti smluv o výkonu funkce neschválených nejvyšším orgánem, či způsobu výplaty podílu na zisku a jiných vlastních zdrojích.

Pro posouzení souladu stávající společenské smlouvy a zápisu v obchodním rejstříku, jakož i v souvislosti s ostatními důsledky změn ZOK, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc. S veškerými nezbytnými úkony Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333