Velká novela zákoníku práce přinese s nadcházejícím rokem další změny

Od 1. 1. 2021 vstoupí v účinnost další část novely zákoníku práce, jejíž první část zavazuje zaměstnance i zaměstnavatele již od 30. 7. 2020.

Novela jako celek přináší důležité změny zejména v oblasti výpočtu dovolené, náhrady újmy způsobené při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, doručování mezi účastníky pracovněprávních vztahů nebo do českého pracovního práva zavádí nový institut sdíleného pracovního místa.

Popis vybraných změn a jejich dopadů naleznete v následujícím článku.

  • Úvod

Dne 1. ledna 2021 nabude účinnosti další část velké novely zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce (dále jen „ZP“), která je již jeho téměř padesátou změnou od nabytí účinnosti v r. 2007.

Novela jako celek sleduje konkretizaci a zjednodušení realizace práv zaměstnance a zaměstnavatele, podporuje komunikaci mezi stranami pracovněprávních vztahů a zvyšuje flexibilitu při výkonu závislé práce.

  • Doručování (§ 334 an. ZP)

Primárním způsobem doručení zaměstnanci je výhradně doručení do vlastních rukou na pracovišti. Jiným způsobem smí zaměstnavatel nadále doručovat jen v případě, není-li doručení do vlastních rukou na pracovišti možné.

  • K možnostem zániku pracovního poměru v souvislosti se změnou v osobě zaměstnavatele (§ 51a ZP)

Byla provedena konkretizace podmínek podání výpovědi ze strany zaměstnance a informování o změně ze strany zaměstnavatele.

O přechodu práv a povinností dle § 51a musí být zaměstnanec informován alespoň 30 dnů před jeho účinností. Informováním počíná běžet patnáctidenní lhůta pro podání výpovědi zaměstnancem.

Není-li zaměstnanec řádně informován, může podat výpověď nejdéle do 2 měsíců od dne nabytí účinnosti přechodu. Pracovní poměr pak skončí uplynutím patnáctidenní výpovědní doby, která začne běžet dnem doručení výpovědi zaměstnavateli.

Přechod práv a povinností na nového zaměstnavatele novela dále nově podmiňuje současným splněním nemalého množství podmínek § 338 odst. 3 ZP.

  • Překážky v práci (§ 191, § 203 odst. 2 písm. h) a § 203a ZP)

Nově zákon výslovně uvádí, že dlouhodobá péče podle zákona o nemocenském pojištění představuje překážku v práci, tedy omluvenou nepřítomnost zaměstnance.

  • Odvolání a vzdání se vedoucího pracovního místa (§ 73 a § 73a ZP)

Rozhodovací praxí soudů bylo v minulosti dovozeno, že je možné mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednat možnost odvolání a vzdání se pracovního místa i na jiné vedoucí pracovní místo. Nově zákon výslovně omezuje tuto možnost výhradně na vedoucí místa vymezená v § 73 odst. 3 ZP.

  • Dovolená (§ 211 an. ZP)

Zásadní změny se s novým rokem dočká zejména způsob výpočtu dovolené. Novelou se za účelem spravedlivějšího stanovení délky dovolené ruší dovolená za odpracované dny a výpočet a samotné čerpání dovolené se budou nově odvíjet od hodinového režimu týdenní pracovní doby. 

Nově bude možné prodloužení dovolené, jestliže zaměstnanec odpracuje za kalendářní rok více než padesáti dvou násobek své týdenní pracovní doby. Za každou nadpracovanou týdenní pracovní dobu se zaměstnanci prodlouží délka dovolené vždy o 1/52.

Dále dochází k rozšíření výčtu zvlášť obtížných prací, při jejichž výkonu bude poskytnuta dodatková dovolená. Do této kategorie budou nově patřit také zaměstnání, v nichž zaměstnanci přichází do styku s biologickými odpadními vodami a odpady.

Překážky v práci se budou pro účely dovolené započítávat v rámci souhrnného limitu, tedy dvacetinásobku dané pracovní doby v příslušném kalendářním roce.

  • Náhrada újmy způsobené při pracovním úrazu (§ 271f, § 271g a § 271i ZP)

Náhrada nemajetkové újmy je nově přiznána nové kategorii oprávněných osob, kterou je manžel, partner, děti, rodiče či jiné blízké osoby, kterým vznikla újma v důsledku zvlášť závažného ublížení na zdraví zaměstnance z důvodu pracovního úrazu či nemoci z povolání, kdy dané následky jsou skoro tak závažné jako u usmrcení zaměstnance.

Základní výše náhrady se bude nově vázat na průměrnou mzdu v národním hospodářství.

  • Zavedení sdíleného pracovního místa (§ 317a ZP)

Od příštího roku bude zákoník práce rozšířen o novou flexibilní formu výkonu závislé práce. Institut sdíleného pracovního místa zaměstnancům umožní částečně rozvrhnout pracovní dobu

Prostřednictvím písemné dohody o výkonu práce na sdíleném pracovním místě se dva nebo více zaměstnanců, kteří mají sjednaný stejný druh práce, budou moci střídat na jedné pracovní pozici, a to tak, aby na základě společného rozvrhu pracovní doby naplnili společně stanovenou týdenní pracovní dobu.

Tito zaměstnanci následně mohou určovat rozvržení pracovní doby společnou dohodou. Nedohodnou-li se jinak, oznámí vždy zaměstnavateli nejpozději 7 dní předem, kdo bude práci vykonávat, přičemž tento rozvrh mohou nejpozději 2 dny dopředu změnit.

Týdenní pracovní dobu musí zaměstnanci naplnit v nejdéle čtyřtýdenním vyrovnávacím období.

  • Závěr

Novela zákoníku práce přináší řadu důležitých změn v právech a povinnostech zaměstnanců i zaměstnavatelů, které se uplatní jak na již existující pracovněprávní vztahy, tak na pracovněprávní vztahy vzniklé po účinnosti novely.

Pro posouzení souladu stávajících vnitřních procesů a vnitřních předpisů zaměstnavatele, jakož i pracovněprávních smluv se změnami, které zavádí novela ZP, lze doporučit vyhledat odbornou právní pomoc. S veškerými nezbytnými úkony Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333