Průlomové rozhodnutí Soudního dvora EU o kopírování z nelegálních zdrojů

Soudní dvůr EU (dále jen „SDEU“) vynesl významné rozhodnutí ve věci ACI Adam C-452/12, které přináší sjednocující pohled na otázku (ne)dovolenosti pořizování rozmnoženin pro vlastní osobní potřebu, jestliže pocházejí z nelegálního zdroje.

1.  Skutkový stav sporu

Základem pro vydání tohoto rozhodnutí byl spor mezi obchodními společnostmi dovážejícími a vyrábějícími nenahrané nosiče dat, jako jsou CD a CD-R, a dvěma nadacemi, z nichž první byla pověřena výběrem a rozdělováním poplatků, které musí hradit výrobci nebo dovozci nosičů určených k rozmnožování literárních, vědeckých nebo uměleckých děl, jež je prováděné za účelem soukromého užití, a druhá stanovením výše tohoto poplatku.

Obchodní společnosti s výší poplatku nesouhlasily a měly za to, že tato částka neprávem zohledňuje újmu případně vzniklou majitelům autorských práv v důsledku rozmnoženin pořízených z neoprávněného zdroje.

2.  Rozhodnutí SDEU

Spor se dostal až k SDEU, který dospěl k závěru, že členské státy by měly zákonem zakázat možnost pořizování soukromých rozmnoženin z neoprávněného zdroje. Zároveň by ale měly stanovit poplatky za prázdná média tak, aby jejich výše nezohledňovala nelegální kopírování děl.

Dále konstatoval, že podpora šíření kultury nesmí být vedena na úkor důsledné ochrany autorských práv nebo za cenu tolerování nedovolené distribuce padělků nebo nedovolených napodobenin (kopií).

SDEU proto rozhodl, že vnitrostátní právní předpisy, které nečiní žádný rozdíl mezi soukromými rozmnoženinami pořízenými z oprávněných zdrojů a rozmnoženinami pořízenými z nedovolených zdrojů nelze nadále tolerovat, což je případ také České republiky.

3.  Vliv rozhodnutí na Českou republiku

Pro Českou republiku je dané rozhodnutí průlomové. I u nás bylo sporné, zda lze pro osobní potřebu pořizovat kopie autorských děl (např. filmů, hudby) z nelegálních zdrojů. Pokud někdo uploadoval na různá úložiště nelegální obsah, dopouštěl se porušování autorských práv. Takto jednoznačné to však nebylo u toho, kdo takový obsah stahoval, a to z toho důvodu, že z. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v § 30 upravuje tzv. volné užití.

Rozhodnutí SDEU právě tuto situaci řeší a široké veřejnosti sděluje, že pokud čerpá ze zdroje, který je nelegální, musí si být vědoma možného následku porušení zákona.

4.  Závěr

Lze tedy shrnout, že i nadále bude umožněno pořízení kopie pro vlastní potřebu, bude to však možné pouze z legálně šířené (získané) kopie díla nebo díla samotného.

SDEU dává jasně najevo, že nelze tolerovat nelegální šíření autorských děl, byť to má být stále kompenzováno „výpalným“ z prázdných nosičů a do budoucna možná i cloudových disků.

Na druhou stranu by měla být výrazně upravena i cena „výpalného“ za prázdná média. Systém poplatků musí navíc zajišťovat přiměřenou rovnováhu mezi právy a zájmy autorů a právy a zájmy uživatelů předmětů ochrany, jak dodává SDEU.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel.: + 420 604 242 241.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333