Nevíte, že je váš zaměstnanec v insolvenci? Může se vám to hodně prodražit.

Nejvyšší soud ve své rozhodovací praxi dovodil, že zaměstnavatel je povinen vědět o rozhodnutí o konkurzu jeho zaměstnance vyvěšeném v insolvenčním řízení a je jen jeho problém, že o rozhodnutí nevěděl. Insolvenční správce není povinen zaměstnavatele o konkurzu informovat, a je povinností zaměstnavatele začít vyplácet mzdu insolvenčnímu správci. Pokud ji zaměstnavatel vyplácel zaměstnanci, je povinen ji vyplatit znovu správci.

Zaměstnavatel by tedy v takovém případě vyplatil mzdu dvakrát, přičemž v době, kdy se o konkursu dozví, už zpravidla uplynula lhůta k přihlášení pohledávek, vrácení vyplacené mzdy už by se tedy po zaměstnanci nedomohl.

Jak Nejvyšší soud k tomuto přísnému závěru došel? To se dočtete dále v tomto článku.

Je-li zaměstnancův úpadek (insolvence) řešen konkurzem, je zaměstnavatel povinen vyplácet mzdu (respektive část mzdy sníženou o nezabavitelné minimum) insolvenčnímu správci. Tato povinnost zaměstnavatele je všeobecně známá a akceptovaná.

Co se však stane v případě, kdy zaměstnavatel neví o tom, že proti zaměstnanci byl prohlášen konkurs, protože mu to zaměstnanec, soud, ani insolvenční správce nesdělil, a zaměstnanec proto nadále vyplácí mzdu zaměstnanci?

Za jeden z klíčových rozsudků Nejvyššího soudu řešící tuto otázku lze považovat rozsudek ze dne 20. 1. 2011, sp. zn.: 21 Cdo 726/2010.

V dané věci žalovala konkursní správkyně zaměstnavatele (školu) o zaplacení 82.030,- Kč, jakožto mzdy, kterou měla škola vyplatit do konkursní podstaty, ale vyplatila ji přímo zaměstnanci.

Škola se bránila tím, že o konkursu nevěděla a mzdu vyplácela zaměstnanci, čímž její povinnost zaplatit mzdu zanikla. Škola se dále bránila tím, že jí insolvenční správkyně o konkursu neinformovala, ani nesdělila žádné platební údaje, škole proto nemůže být kladeno k tíži, že vyplácela mzdu přímo zaměstnanci.

Soud prvního stupně dal škole za pravdu, a uzavřel, že povinnost školy vyplatit mzdu zanikla vyplacením mzdy zaměstnanci, konkursní správkyně proto již vůči škole žádný nárok nemá.

Toto rozhodnutí však změnil soud odvolací, když dospěl k závěru, že povinnost vyplatit mzdu mohla zaniknout jedině vyplacením na účet konkursní správkyně.

Škola podala dovolání a věc tak musel definitivně rozhodnout až Nejvyšší soud.

Nejvyšší soud dospěl k závěru, že vyvěšením rozhodnutí o konkursu v insolvenčním rejstříku spadá mzda zaměstnance do konkursní podstaty a musí proto být vyplácena výhradně správci konkursní podstaty.

Bylo-li rozhodnutí o konkursu tímto způsobem zveřejněno, nemůže nikdo dovozovat, že o prohlášení konkursu nevěděl.

Nejvyšší soud tedy dospěl k závěru, že každý zaměstnavatel si musí sám aktivně hlídat, zda některý z jeho zaměstnanců není v konkursu, a následně sám aktivně oslovit insolvenčního správce a začít mzdu platit jemu.

Vyplácení mzdy přímo zaměstnanci se v takovém případě může zaměstnavateli pořádně prodražit, protože pokud zaměstnanec sám mzdu insolvenčnímu správci neodevzdá, bude ji správce po zaměstnavateli vymáhat.

Zaměstnavatel tedy v takovém případě vyplatí mzdu dvakrát. Vzhledem ke skutečnosti, že zaměstnanec je v konkursu, o němž zaměstnavatel nevěděl, tak s nejvyšší pravděpodobností také uplynula lhůta pro přihlášení pohledávek. I když by tedy zaměstnavatel měl vůči zaměstnanci nárok na vrácení neoprávněně vyplacené mzdy, nemohl by tuto pohledávku do insolvenčního řízení přihlásit a tedy ani dosáhnout jejího uspokojení.

Každý zaměstnavatel by tedy měl průběžně kontrolovat, zda proti jeho zaměstnancům není zahájeno insolvenční řízení, a následně kontaktovat insolvenčního správce a vyplácet mzdu pouze jemu. V opačném případě se vystavuje riziku, že bude mzdu vyplácet dvakrát.

Lze proto doporučit zajistit si monitoring insolvence buď interně, nebo se touto záležitostí obrátit na kvalifikovanou externí pomoc, která monitoring zajistí.

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Napsal: Jiří Kučera

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333