Zásadní změna v náhradě nákladů řízení ve sporech do 50.000,- Kč

Rozhodnutí soudu o náhradě nákladů soudního řízení je jednou z důležitých součástí soudního rozhodnutí. Díky institutu náhrady nákladů řízení získává úspěšná strana sporu náhradu za zaplacený soudní poplatek, hotové výdaje a případně rovněž odměny za zastupování advokátem.

Zejména náklady na právní zastoupení advokátem se mohou u vleklých sporů pohybovat ve vysokých částkách. Soudy přitom nerozhodují o náhradě skutečně vynaložených částek na pomoc advokáta, ale rozhodují paušálně podle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Právní úprava do 30. 6. 2014 byla co do výše náhrady nákladů právního zastoupení relativně štědrá, oprávněná strana sporu se proto nemusela bát vyhledat při uplatňování svého nároku pomoc advokáta, neboť věděla, že při úspěchu ve věci se jí náklady vynaložené na právní pomoc vrátí.

S účinností k 1. 7. 2014 došlo vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 120/2014 Sb. k zásadní novelizaci advokátního tarifu pro tzv. formulářové bagatelní žaloby. Za formulářovou bagatelní žalobu advokátní tarif považuje žaloby podávané na obdobných vzorech v obdobných případech týmž žalobcem, přičemž hodnota sporu nepřesahuje 50.000,- Kč.

Novela snižuje odměnu za podání žaloby a všechny úkony předcházející (tj. převzetí zastoupení a předžalobní výzvu), a to u žalob na plnění do 10.000,- Kč na 200,- Kč za jeden úkon právní služby, do 30.000,- Kč na 300,- Kč a do 50.000,- na 500,- Kč.

Ve věcech výkonu rozhodnutí či exekuce je pak odměna stanovena u všech bagatelních pohledávek na 100,- Kč za převzetí zastoupení a podání návrhu na výkon rozhodnutí / exekučního návrhu.

Odměna za úkony následující podání žaloby, respektive návrhu na výkon rozhodnutí / exekuční návrh, zůstala novelou nedotčena a je nadále přiznávána v plné výši.

Faktický dopad na výši odměny za zastupování ze jeden úkon právní služby, demonstruje tabulka níže, která uvádí příklad odměn při vymáhání částky 10.000,- Kč, 30.000,- Kč a 50.000,- Kč.

Vymáhaná částka

Nalézací řízení

Vykonávací řízení

Před novelou Po novele Před novelou Po novele
10.000,- Kč 1.500,- Kč 200,- Kč 750,- Kč 100,- Kč
30.000,- Kč 2.300,- Kč 300,- Kč 1.150,- Kč 100,- Kč
50.000,- Kč 3.100,- Kč 500,- Kč 1.550,- Kč 100,- Kč

Z výše uvedeného je evidentní, že dopad do výše náhrady nákladů je pro žalobce zásadní a náhrada zpravidla nedokáže pokrýt náklady, jež žalobce na právní pomoc skutečně vynaložil.

Dle vyjádření ministryně spravedlnosti, Prof. JUDr. Heleny Válkové CSc., má novela směřovat proti postupování pohledávek a jejich vymáhání nikoli pro pohledávku samotnou, ale pro náhradu nákladů řízení. Takováto jednání ministryně považuje za společensky nepřijatelná, protože v jejich důsledku dochází nejen k dalšímu zadlužování zejména sociálně slabých osob, ale také k zahlcování soudní soustavy.

Vzkaz Ministerstva spravedlnosti dlužníkům je tedy zřejmý – své dluhy neplaťte, věřitelům se nevyplatí dluhy vymáhat, a pokud je vymáhat budou, na nákladech řízení zaplatíte jen drobné částky.

Dlužníci se díky novele advokátního tarifu nemusí bát své dluhy neplatit, protože nižší dluhy se věřitelům vůbec nevyplatí vymáhat a u vyšších dluhů zaplatí dlužník jen zanedbatelnou částku na nákladech řízení, přičemž za tuto drobnou částku dlužník získá několik měsíců, ale třeba i více než rok, na zaplacení svého dluhu.

Dopad novely tak výrazně pocítí zejména poskytovatelé drobných úvěrů, dopravní podniky, zdravotnická zařízení, poskytovatelé telekomunikačních služeb a podobné subjekty, které disponují bagatelními pohledávkami vůči vysokému počtu dlužníků.

Před účinností novely měly tyto subjekty efektivní prostředek obrany proti neplatícím dlužníkům, kdy díky náhradě nákladů řízení měly možnost pověřit vymáháním nehrazených pohledávek specializované advokátní kanceláře a přesunout tak výraznou administrativní zátěž spojenou s vymáháním pohledávek na třetí osobu. Díky novele však bude situace těchto subjektů výrazně složitější, když náhrada nákladů řízení zpravidla nedokáže pokrýt skutečné náklady na právní pomoc.

Bude proto zajímavé sledovat do budoucna, zda tento diskutabilní krok Ministerstva spravedlnosti skutečně povede ke snížení „zahlcení“ soudů věřiteli, jež uplatňují své bagatelní pohledávky, či zda tito věřitelé budou svá práva nadále hájit i přes překážky, jež mu stát klade do cesty.

Pro více informací se prosím obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz ; tel: +420604242241.

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333