Režim oddělených jmění a jeho výhody

Zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“) v roce 2014 byl do českého právního řádu představen dosud neznámý institut modifikace společného jmění manželů (dále jen „SJM“), a to režim oddělených jmění. Byť v českému právu se jedná o institut relativně nový, v zahraniční úpravě má dlouholetou tradici. Ostatně, je to jeden ze způsobů veřejnosti z filmů dobře známé tzv. „předmanželské smlouvy“.

Tento institut dle našeho názoru skýtá pro některé značné výhody, zejména pokud jim z různých důvodů režim SJM nevyhovuje.

Cílem tohoto článku je přiblížit Vám tento institut a informovat Vás o jeho výhodách, abyste se mohli kvalifikovaně rozhodnout, zda je pro Vás režim oddělených jmění výhodný.

2. Komu je určen

Z povahy věci vyplývá, že režim oddělených jmění se týká výlučně těch, kteří hodlají uzavřít manželství, nebo již v manželství jsou.

Režim oddělených jmění je tedy možné si zvolit jak za trvání manželství, tak i před jeho uzavřením. Lze samozřejmě doporučit zvolit tento režim ještě před samotným sňatkem, ale pokud již v manželství jste, je samozřejmě možné začít čerpat výhody tohoto režimu i za trvání manželství.

Zvolí-li si tento režim snoubenci, tak svým souhlasným prohlášením, jímž vstoupí do manželství, vyloučí vznik společného jmění a pro novomanžele se tedy nic nemění a nadále nabývají majetek odděleně jako před uzavřením manželstvím.

Pokud si však chcete zvolit režim oddělených jmění za trvání manželství, musí být majetek náležející do již vzniklého společného jmění nejdříve vypořádán.

2. Jak funguje

Podstatou institutu režimu oddělených jmění je, že SJM vůbec nevnikne, případně se zruší, vypořádá a zanikne.

V případě volby režimu oddělených jmění u snoubenců se tak uzavřením manželství pro ně v majetkové sféře nic nezmění a se svým majetkem budou nakládat stejně, jako tomu bylo před uzavřením manželství.

V případě volby režimu oddělených jmění u snoubenců se tak uzavřením manželství pro ně v majetkové sféře nic nezmění a se svým majetkem budou nakládat stejně, jako tomu bylo před uzavřením manželství.

Režim oddělených jmění může být zvolen také kdykoliv za trvání manželství, přičemž zpravidla nejdříve dojde k vypořádání majetku, který už manželé nabyli do SJM. V režimu oddělených jmění pak nabývá manžel majetek zcela samostatně, výlučně do svého vlastnictví. Druhý z manželů si nemůže nárokovat ani část jeho majetku. Každý z manželů i hospodaří výlučně se svým majetkem a odpovídá za dluhy jím způsobené.

V režimu oddělených jmění smí manžel nakládat se svým majetkem bez souhlasu druhého manžela.

3. Zvláštní postavení obvyklého vybavení rodinné domácnosti

Z režimu SJM však volbou režimu oddělených jmění nelze vyloučit vše. Výjimku představuje tzv. obvyklé vybavení rodinné domácnosti. Obvyklé vybavení rodinné domácnosti, které bez ohledu na to, kdo předměty zakoupil, musí sloužit k uspokojení potřeb rodiny jako celku, zejména nezletilých dětí.

S obvyklým vybavením rodinné domácnosti si tedy ani manželé mající režim oddělených jmění nemohou nakládat dle libosti, ale pouze s ohledem na rodinu a nezletilé děti.

4. Forma

Sjednání režimu oddělených jmění vyžaduje formu veřejné listiny, tedy notářského zápisu.

5. Účinky i vůči 3. osobám

Smlouva o režimu oddělených jmění má okamžikem uzavření účinky mezi manžely. Její velkou výhodou je však i to, že může mít účinky i vůči všem třetím osobám, tedy zejména vůči věřitelům. Podmínkou je pak její vložení do veřejného Seznamu listin o manželském majetkovém právu, který vede Notářská komora České republiky.

Manželé se pak mohou smlouvy o režimu oddělených jmění dovolat vůči 3. osobám i tehdy, když tyto osoby nebyly s jejím obsahem seznámeny. Seznam listin o manželském majetkovém právu je veřejně přístupný přes internetovou stránku Notářské komory České republiky. Je tedy povinností každého se přesvědčit v tomto seznamu, zda nebylo SJM v daném případě upraveno odlišně od zákona.

Bez zaevidování smlouvy ve veřejném seznamu je smlouva účinná jen mezi manžely, případně je účinná vůči třetí osobě, jen a pouze v případě, že tato osoba byla o smlouvě dostatečně a především prokazatelně informována.

6. Výhody

Nyní si představíme hlavní výhody tohoto institutu, které mohou být důvodem, proč se právě Vy pro režim oddělených jmění rozhodnete, ať už jako snoubenci, či manželé.

Ochrana rodinného majetku před věřiteli

Původním záměrem vytvoření institutu SJM byla ochrana rodinného majetku. Paradoxně však právě SJM představuje pro manžele větší riziko, neboť třetí osoby mají možnost uspokojit se z celého majetku náležejícího do SJM, a to i tehdy, jde-li o dluh jen jednoho z manželů (viz § 731 občanského zákoníku).

Vytvoření režimu oddělených jmění tedy daleko lépe chrání rodinný majetek. Hypoteticky, pokud např. manželé vlastní každý ½ nemovitosti, nemůže se věřitel domáhat uspokojení své pohledávky prodejem celé nemovitosti, ale právě jen ideální ½ nemovitosti. Ta je však jen velmi těžko prodejná a manželé tak v případě zadlužení se jednoho z nich nepřijdou o střechu nad hlavou.

Ochrana před dluhy z podnikání

S ohledem na výše uvedené je tak režim oddělených jmění vhodný zejména pro páry, kde jeden z nich podniká a druhý má obavu, aby případné dluhy z podnikání nevedly ke ztrátě rodinného majetku.

Režim oddělených jmění pak jasně definuje, který majetek nenáleží podnikajícímu manželovi a je tak před případnými nepříznivými důsledky dluhů (exekucí) chráněn.

Prevence sporu o majetek v případě rozvodu

Poslední zřejmou výhodou je i kontrola nad majetkem manželů, kdy je jasně definováno, co náleží komu. Často tedy odpadnou hádky mezi manžely např. o to, co za společné peníze pořídit a kdo více rozhazuje společné peníze. V případě rozvodu navíc odpadá nutnost vypořádání SJM, kdy často dochází k velkým sporům mezi bývalými manželi a pro nešťastný případ rozvodu tedy režim oddělených jmění dokáže ušetřit alespoň nemalé trápení ohledně majetkových sporů ve vztahu k SJM.

7. Závěr

Pokud Vás režim oddělených jmění zaujal a je pro Vás zajímavý ať už jako institut ochrany majetku či jako prostředek pro předcházení majetkových sporů za trvání manželství nebo při rozvodu, obraťte se na kvalifikovanou právní pomoc – advokátní kancelář, která Vám pomůže nastavit režim oddělených jmění dle Vašich požadavků a dispozic.

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Napsal: Jiří Kučera

    Máte dotazy na naše služby?

    Ozvěte se nám ještě dnes

    +420 273 134 333