Zákon o registru smluv

Dne 14. 12. 2015 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv, dále též „ZRS“). Zákon upravuje podmínky zveřejňování smluv mezi veřejnoprávními subjekty a soukromými osobami, které svou hodnotou plnění převyšují částku 50 000,- Kč, a v případě neuveřejnění těchto smluv stanoví tvrdou sankci jejich neplatnosti. Zákon se zabývá také výjimkami z povinnosti uveřejnění a vztahem k publikační povinnosti zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

I. Povinnost uveřejnění

Dle zákona se bude povinně uveřejňovat každá soukromoprávní smlouva, jakož i smlouva o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejíž stranou je Česká republika, územní samosprávný celek, státní příspěvková organizace, státní fond a další, zejména státem zřízené osoby, či právnické osoby, v nichž má stát či územně samosprávný celek většinový podíl.

Zákon dále v § 3 obsahuje výjimky z povinnosti uveřejnění, konkrétně např. není dána povinnost uveřejňovat smlouvy, jejichž výše předmětu je nižší než 50 000 Kč, smlouvu, která je uzavřena s fyzickou osobou jednající mimo předmět své podnikatelské činnosti, smlouvu týkající se autorského díla či smlouvu, která je plněna převážně mimo území ČR a další.

Smlouvy, na něž se zákon vztahuje, budou povinny uveřejnit veřejnoprávní subjekty uvedené v § 2 ZRS, nikoli tedy jejich soukromoprávní smluvní partner. Povinnost uveřejnění se vztahuje jednak na smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu, jakož i na tzv. metadata, tedy identifikaci smluvních stran, předmět smlouvy, cenu a datum uzavření smlouvy. Z uveřejnění však lze vyloučit metadata, a to z důvodu ochrany obchodního tajemství.

II. Sankce za neuveřejnění

K zajištění ochoty subjektů dle § 2 uveřejňovat uzavřené smlouvy stanoví ZRS v § 6 poměrně tvrdou pojistku, a to podmínku účinnosti takové smlouvy nejdříve dnem jejího uveřejnění. Plnění z neuveřejněné smlouvy tak bude považováno za bezdůvodné obohacení. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti pouze smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí. Je otázkou, jaké situace budou pod tuto výjimku spadat a jaké nikoli, zejména s ohledem na její vágní vymezení.

V souvislosti s touto pojistkou stanoví ZRS tvrdou sankci v případě, kdy k uveřejnění smlouvy nedojde, a to v ustanovení § 7: „Nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku“. Zákonodárce tak poměrně silně motivuje povinné subjekty tyto smlouvy uveřejňovat.

ZRS sice nabývá účinnosti 1. 7. 2016; ustanovení § 6 a 7 se však dle přechodných ustanovení použijí až pro smlouvy uzavřené od 1. července 2017. V mezidobí mezi těmito daty účinnosti tak bude sice platit povinnost danou smlouvu uveřejnit, avšak bez jakékoli sankce. Pokud však ke smlouvě uzavřené před účinností zákona dojde k uzavření dodatku či jiné změně smlouvy, bude se v registru uveřejňovat jak dodatek, tak původní smlouva.

III. Vztah k zákonu o veřejných zakázkách

V současné době účinným zákonem, který stanoví povinnost uveřejňovat smlouvy s veřejnoprávními subjekty, je zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „ZVZ“). Tento zákon stanoví v ustanovení § 147a povinnost veřejného zadavatele (tedy především České republiky, státní příspěvkové organizace, územního samosprávného celku, atd.) uveřejnit po skončeném zadávacím řízení na profilu zadavatele celou smlouvu na veřejnou zakázku, cenu zakázky a seznam subdodavatelů, a to za předpokladu, že hodnota zakázky přesahuje limit 500 tisíc Kč.

Vztah těchto dvou zákonů s povinností uveřejnění upravuje § 8 odst. 4 ZRS. Je-li v registru smluv uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle ZVZ, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle ZVZ; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle ZRS. Aby však byly splněny požadavky ZVZ i ZRS zároveň, v registru smluv tak bude třeba uveřejnit též seznam subdodavatelů, který vyžaduje ZVZ.

S ohledem na skutečnost, že povinnost uveřejnění dle ZVZ se však vztahuje na smlouvy s plněním nad 500 000,- Kč, je úprava v ZRS nepoměrně přísnější. Důležité je také upozornit na tu skutečnost, že ačkoli uveřejnění v registru smluv nahrazuje uveřejnění na profilu zadavatele dle ZVZ, opačný postup neplatí a uveřejnění v registru smluv se nelze vyhnout uveřejněním smlouvy na profilu zadavatele. Smlouva, která bude uzavřena po 1. 7. 2017 a která bude postrádat uveřejnění v registru smluv, bude tedy neúčinná a po třech měsících od jejího uzavření zrušena od počátku.

IV. Závěr

Zákon o registru smluv přináší dlouho očekávané zveřejňování smluv, jejichž stranami jsou veřejné subjekty, za účelem zvýšení transparentnosti veřejné správy. Zákonodárce v zákoně vhodně upravil minimální hodnotu, od níž je nutné smlouvy v registru uveřejnit, jakož i provázání s uveřejněním smluv na veřejnou zakázku na profilu zadavatele dle ZVZ.

Lze však polemizovat s vhodností sankcí, stanovených v § 6 a 7, totiž s odložením účinnosti smlouvy do jejího uveřejnění a jejím zrušením od počátku v případě neuveřejnění. Již vláda ve svém stanovisku k návrhu ZRS uvedla, že odložení účinnosti smlouvy je „přepjatým formalismem, který může zkomplikovat celou řadu vztahů“. Dle názoru vlády přinese spoustu problémů také výjimka pro smlouvy, uzavřené za mimořádných událostí, konkrétně vymezení smluv, na které se tato výjimka vztahuje a na které nikoliv, čímž nebude přispívat k právní jistotě.

Je třeba také upozornit na skutečnost, že pokud kvůli odstávce nebude fungovat portál veřejné správy, bude výrazně snížena pružnost orgánů veřejné správy vstupovat do smluvních vztahů. Účinnost smluv bude odložena až do doby, kdy bude portál veřejné správy opět funkční. V důsledku by také pouze z důvodu nefunkčnosti portálu došlo ke vzniku bezdůvodného obohacení na straně druhé smluvní strany.

Je tedy nesporné, že úprava povinnosti uveřejňování smluv v registru je dalším krokem na cestě k transparentnímu fungování státu a jeho hospodaření.

Pro více informací se prosím  obraťte na partnera kanceláře, Mgr. Jiřího Kučeru, e-mail: jkucera@kuceralegal.cz; tel: +420604242241 nebo na spolupracujícího advokáta Mgr. Karla Machačku, e-mail: kmachacka@kuceralegal.cz; tel: +420734854856, popřípadě na sekretariát, e-mail: info@kuceralegal.cz; tel: +420737235119.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333