Jiří Kučera

působí v advokacii od roku 1998, kdy nastoupil jako advokátní koncipient do AK Kocián, Šolc, Balaštík. Po přestávce v advokacii na pozici vedoucího právního oddělení společnosti Foxconn pro oblast EMEA se stal advokátem v roce 2005. Mgr. Jiří Kučera se specializuje především na obchodní právo, právo nemovitostí, korporátní právo, právo veřejných zakázek, ochranu osobnosti, mediální právo, spornou agendu a trestní právo. Mgr. Jiří Kučera poskytuje právní služby v českém a v anglickém jazyce, komunikuje také v ruštině.

Právo robotiky na obzoru

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Nacházíme se v období nazývaném jako čtvrtá průmyslová revoluce, které se vyznačuje rychlým nástupem automatizované techniky ovládané zcela umělou inteligencí. Tito tzv. roboti již nyní nahrazují lidskou pracovní sílu v mnoha oborech. Je tedy zcela nevyhnutelné, aby právo reagovalo na tuto celospolečenskou situaci a byla přijata adekvátní právní úprava reflektující konkrétní specifika masového užívání nových…

Výpověď z nájmu bytu bez výpovědní doby

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Oprávnění pronajímatele vypovědět nájem bez výpovědní doby upravuje § 2291 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Podle tohoto ustanovení je pronajímatel oprávněn nájem takto vypovědět v případě, že nájemce porušuje některou ze svých povinností zvlášť závažným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména neuhrazení nájemného a nákladů na služby za dobu…

Novela zákoníku práce

Autor: Jiří Kučera | 8.8.2017

1. Úvod Poslanecká sněmovna v současné době projednává novelu zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která byla vyvolána potřebou souladu naší právní úpravy s judikaturou a právními předpisy EU. Zákoník práce byl od svého vzniku již 39 krát novelizován, poslední velkou novelou byl zákon č. 303/2013 Sb., přijatý s cílem přizpůsobit ostatní právní předpisy nové soukromoprávní úpravě. Současná…

Nová úprava odpovědnosti za vady

Autor: Jiří Kučera | 16.2.2017

Nová úprava odpovědnosti za vady a záruk dle zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) doznala mnohé změny. V duchu odstranění dvojkolejnosti právní úpravy dochází i v této oblasti k sjednocení úpravy práva obchodního a občanského a nová úprava je tak univerzálně použitelná bez ohledu na povahu subjektů právního vztahu. Sjednocení právní úpravy však přineslo značnou…

První novela občanského zákoníku

Autor: Jiří Kučera | 16.2.2017

1.Úvod Dne 30. 12. 2016 vešla v platnost novela zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“). Novela podstatným způsobem mění úpravu svěřenských fondů a s poukazem na dosavadní netransparentní úpravu zavádí povinnost jejich evidence. S novelou dále dojde k návratu předkupního práva spoluvlastníků, které bylo dosud omezeno pouze na některé zákonem vyjmenované případy. Pouze tyto…

Nemajetková újma za průtahy v řízení

Autor: Jiří Kučera | 16.2.2017

1. Úvod Nejvyšší soud a Ústavní soud pravidelně rozhodují v otázce náhrady nemajetkové újmy, způsobené nepřiměřenou délkou řízení a nedůvodnými průtahy v řízení. Vedle náhrady nemajetkové újmy způsobené nezákonně vedeným trestním stíháním se jedná o jednu z nejčastěji judikovaných otázek ve věci nároku na náhradu škody po státu dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za…

Ochrana soukromí v elektronických komunikacích

Autor: Jiří Kučera | 16.2.2017

1. Úvod Evropská komise dne 10. 1. 2017 předložila Evropskému parlamentu a Radě návrh nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (dále jen „Nařízení“), jehož hlavním cílem je zlepšit ochranu soukromí v prostředí elektronických komunikací a otevřít nové příležitosti pro podnikání, zejména v oblasti zpracování komunikačních dat. 2. Navrhovaná úprava Nařízení má tohoto cíle dosáhnout zejména následujícími…

Výkon funkce a pracovní smlouva

Autor: Jiří Kučera | 15.11.2016

Ústavní soud ve svém nálezu ze dne 13. září 2016, sp. zn. I. ÚS 190/15 řešil otázku, zda je možné vykonávat funkci člena statutárního orgánu v pracovněprávním poměru. Tuto otázku nová právní úprava, tedy zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) a zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „ZOK“) neřeší.…

Plán vnějších investic EU

Autor: Jiří Kučera | 15.11.2016

Evropská komise předložila dne 14. září 2016 návrh plánu vnějších investic (EEIB), který má stimulovat investice v partnerských zemích Evropské unie (v zemích Afriky a evropského sousedství), prosazovat nový model účasti soukromého sektoru a přispět k dosažení cílů udržitelného rozvoje. Podle Komise hospodářský růst v rozvojových zemích dosahuje v současné době nejnižší úrovně od roku…

Novela stavebního zákona

Autor: Jiří Kučera | 15.11.2016

Dne 3. 10. 2016 předložila vláda Poslanecké sněmovně návrh novely, kterou se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Cílem novely je především zrychlení procesu územního plánování a možnost spojení územního a stavebního řízení v jediné, tzv. společné řízení, v jehož rámci bude nyní možné rozhodnout jak o umístění,…

Please enter your name.
Please enter a valid email.
Please enter a message.

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333

TELEFON

+420 604 242 241

Pouze v pracovní době

EMAIL

info@kuceralegal.cz

Odpovíme do dalšího pracovního dne

SÍDLO K&A

Dlouhá 727/39

110 00 Praha 1 – Staré Město