Koronavirus a nesplnění obchodní povinnosti

Koronavirus, nemožnost plnění smluv a náhrada škody

  1. Úvod

V souvislosti se současnou epidemií viru COVID-19 se mnozí podnikatelé dostávají do situace, kdy v důsledku zákazů ze strany veřejné moci nemohou plnit své smluvní závazky. Může se jednat např. o organizátory společenských akcí, pořadatele zájezdů a další.

Obecně platí, že vznikne-li klientovi v důsledku nesplnění smluvní povinnosti škoda, může se klient vůči poskytovateli domáhat náhrady škody. Pro případ neplnění povinností pak ve smlouvách často bývají ujednány také smluvní pokuty.

V souvislosti s nemožností plnit smluvní závazky v důsledku zásahu státu tak vyvstávají otázky, (i) zda povinnost poskytovatele plnit závazek nadále trvá, (ii) zda je poskytovatel povinen hradit případnou náhradu škody či smluvní pokuty, a (iii) jaký je osud plnění poskytnutých před nemožností splnit zbytek smlouvy.

2. Trvání závazku

Podle ustanovení § 2006 občanského zákoníku platí, že stane-li se povinnost (dluh) po vzniku závazku nesplnitelnou, zaniká příslušný závazek pro nemožnost plnění. Zakáže-li vláda usnesením konání společenských akcí s počtem účastníků nad 30 osob, je plnění, které spočívá nebo souvisí s takovou akcí právně nedovolené a proto nemožné.

Závazek však nezaniká, pokud lze povinnost lze splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určené době. Bude tedy vždy v každém individuálním případě nutné zejména posoudit, zda je možné splnit povinnost po uvedené době.

Závazek pak zaniká automaticky, aniž by se zániku musela některá ze stran domáhat. Poskytovatel však musí klientovi vždy oznámit, že se splnění povinnosti stalo nemožným. Pokud tak neučiní, musí klientovi nahradit škodu, která vznikne tím, že klient nebyl včas vyrozuměn.

Při zániku závazku je pak nezbytné vyřešit, jak budou vypořádány náklady stran vynaložené na plnění smlouvy, zaplacené zálohy a podobně.

S vyřešením otázky, zda ve Vašem případě došlo k zániku závazku, jakož i s otázkou vypořádání nákladů, Vám po přezkoumání Vašeho případu rádi pomůžeme.

4. Náhrada škody

Odpovědnost za škodu v případě nesplnění smluvní povinnosti je upravena v ustanovení § 2913 občanského zákoníku.

Toto ustanovení stanoví, že povinnosti k náhradě škody způsobené porušením smluvní povinnosti se zprostí ten, komu ve splnění povinnosti dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli (tzv. vyšší moc).

Posouzení, zda se jedná o zásah vyšší moci bránící splnění povinnosti, je vždy závislé na konkrétních okolnostech daného případu. S přezkumem těchto okolností ve Vašem případě Vám rádi pomůžeme.

5. Smluvní pokuty

Smluvní pokuty zajišťují splnění závazku, přičemž nárok na smluvní pokutu (je-li sjednán) vzniká při prodlení s plněním.

Stane-li se splnění dluhu nemožným a závazek zanikne podle § 2006 občanského zákoníku dříve, než mělo být plněno, závazek zanikne a nemůže tak ani dojít ke vzniku nároku na smluvní pokutu.

Pokud však k zániku závazku nedošlo, neboť povinnost je možné splnit po sjednané době, zůstává zachován také nárok na smluvní pokutu. Není-li to mezi stranami výslovně dohodnuto, nemá dočasná objektivní nemožnost plnění vliv na nárok na smluvní pokutu. Uplatnění nároku na smluvní pokutu však může být v konkrétních případech v rozporu s dobrými mravy.

Rovněž s posouzením případných nároků na smluvní pokutu Vám rádi pomůžeme.

6. Závěr

Pokud Vám zákazy související s virem COVID-19 znemožňují plnění Vašich povinností, mohl Váš závazek zcela zaniknout.

Tato skutečnost může mít za následek také zánik odpovědnosti za škodu způsobenou nesplněním smluvní povinnosti. V konkrétních případech může mít vliv také na povinnost hradit smluvní pokutu.

V každém případě je vždy třeba individuálně posuzovat konkrétní okolnosti případu, neboť především na těchto okolnostech jsou jednotlivé nároky závislé.

Budete-li sami řešit podobný případ, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s Vaším případem pomůžeme.

Napsal: Jiří Kučera

Máte dotazy na naše služby?

Ozvěte se nám ještě dnes

+420 273 134 333